Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button Dora han-nah-yen-ka kan see-tah-reen mota, koo-ma kada ka yee wa-nee moTSee da-soo Ɗora hannayenka kan sitarin mota, kuma kada ka yi wani motsi da su
Play Button You are breaking the curfew. Play Button ka karya dokar hana pee-tah Ka karya dokar hana fita
Play Button You were speeding. Play Button kana goo doo ney Kana gudu ne
Play Button The curfew is in effect. Play Button dokar hana pee tah ta para ay-kee Dokar hana fita ta fara aiki
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button ka san chey-wa an kapa do-kahr hana pee-tah? Kan san cewa an kafa dokar hana fita?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button ba kwan-chee-yar han-ka-lee yan-zoo a kan tee-too-nan Ba kwanciyar hankali yanzu a kan titunan
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button za-moo ra-kah kaa zoo-wah wajen dan-geenka Zamu raka ka zuwa wajen danginka
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button opee-shen Yan-san-dah zai baka ba-ya-nee gamey-da do-kahr hana pee-tar Opishin 'yansanda zai baka bayani gameda dokar hana fitar
Play Button Turn off the engine. Play Button ka-shey in-jen den Kashe injin din
Play Button Get out of your vehicle. Play Button pee-to daga mo-tahr-ka Fito daga motarka
Play Button May I see your ID, please? Play Button ko zaka noo-na men ta-kar-doon-ka na shay-da, don al-lah? Ko zaka nuna min takardunka na sheda, don Allah?
Play Button Where are you going? Play Button ee-nah zaka je? Ina zaka je?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button ka-nah Daw-key da wa-soo ma-ka-mai? Kana ɗauke da wasu makamai?
Play Button How much money are you carrying? Play Button koo-Di nawa ney a goon-kah? Kuɗɗi nawa ne a gunka?
Play Button Who gave you the money? Play Button wa ya baka koo-Den? Wa ya baka kuɗɗin?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button ka ajee-ye wata ben-dee-ga Kar-Ka-shen koo-jera? Ka ajiye wata bindiga ƙarƙashin kujera?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button kana da wah-nee aboo na haram da ka Boye? Kana da wani abu na haram da ka ɓoye?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button toon-da kah kar-ya do-kah doley moo kah-ma ka Tunda ka karya doka, dole mu kama ka
Play Button We have to take you to the police station. Play Button doley moo kay-ka chah-jee-opes Dole mu kai ka chaji-opis
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button za-moo ta-pee da kai chah-jee-opes chee-ken mota Zamu tafi da kai chaji-opis cikin mota
Play Button We detained this man at ___. Play Button moon TSare wan-nan moo-toom a ___ Mun tsare wannan mutum a ___
Play Button He broke the curfew. Play Button ya kar-ya dokar hana pee-ta Ya karya dokar hana fita
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button ko zaka tai-ma-ka mana moo ga-ney ko shee wan-nan moo-toom wa-ney ney? Ko zaka taimaka mana, mu gane ko shi wannan mutum wane ne?
Play Button He was hiding a gun. Play Button ya Bo-yey ben-dee-ga ney Ya ɓoye bindiga ne
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page