Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button kana jen chee-yow a wan-nan maga-men da nakey taBa-wa yanzoo? Kana jin ciyo a wannan magamin da nake taɓawa yanzu?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button kana pah-ma da chee-yow a wata magamar ta daban? Kana fama da ciyo a wata magamar ta daban?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button wachey magama chey ta-pee da-moon-ka? Wace magama ce tafi damunka?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button kana jen wanee za-pee a wan-nan TSokar da nakey taBah-wa? Kana jin wani zafi a wannan tsokar da nake taɓawa?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button akwey wata TSoka dakey maka chee-yow? Akwai wata tsoka dake maka ciyo?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button eena TSokan yakey chee-yow? Ina tsokan yake ciyo?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button wan-nan TSokan ta Daw-rey ney? Wannan tsokan ta ɗaure ne?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button ka taBa karey-wa? Ka taɓa karewa?
Play Button What bones have you broken? Play Button waDan-ney Kasoo-soo-wa ney suka taBa karey-wa? Waɗanne ƙasusuwa ne suka taɓa karewa?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button da za-pee een na-yee haka? Da zafi in nayi haka?
Play Button Do this. Play Button kayee haka Kayi haka
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button akwey boo-ka-tar a Daw-kee hoton Ka-sheenka Akwai bukatar a ɗauki hoton ƙashinka
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button zan dooba hoton, een gaya maka aben-da na ga-nee Zan duba hoton, in gaya maka abinda na gani
Play Button The bone is broken here. Play Button Kashen yah karey a nan Ƙashin ya kare a nan
Play Button The bone is not broken here. Play Button a nan, Kashen bay kar-ye ba A nan, ƙashin bai kare ba
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button kana boo-ka-tar matan-karee don Kashen ya war-key Kana bukatar matankari don ƙashin ya warke
Play Button Do not remove the cast. Play Button kada ka taBa chee-rey matan-karen Kada ka taɓa cire matankarin
Play Button Do not get the cast wet. Play Button kada ka baree matan-karen ya jee-Key Kada ka bari matankarin ya jike
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button kana boo-ka-tar Karan Do-ree don raw-neen naka ya war-key Kana bukatar ƙaran ɗori don raunin naka ya warke
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button kana eeya chee-rey Karan Do-reen don ka TSabta-chey kanka Kana iya cire ƙaran ɗorin don ka tsabtace kanka
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button bayan kah gama TSabta-chey kanka, dow-ley a chan-ja karan Do-reen Bayan ka gama tsabtace kanka, dole a chanja karan ɗorin
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button kana boo-ka-tar pay-pan Kar-pey da Koo-sow-shee don Kashenka ya war-key Kana bukatar faifan ƙarfe da ƙusoshi don ƙashinka ya warke
Play Button We need to take you to the Operating Room to perform an operation on you. Play Button zah moo kay ka Da-keen tee-yah-ta don moo yee maka ay-kee Zamu kai ka ɗakin tiyata don muyi maka aiki
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page