Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button ya-ron-kee bay da la-pee-yah Yaronki bai da lafiya
Play Button Your child is hurt. Play Button ya-ron-kee yah jee raw-nee Yaronki yaji rauni
Play Button We need to care for your child. Play Button za-moo koola da ya-ron-kee Zamu kula da yaronki
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button ya kama-ta kee bar mana ya-ron-kee a nan Ya kamata ki bar mana yaronki a nan
Play Button You may stay with your child. Play Button keena eeya zama ta-rey da ya-ron-kee Kina iya zama tareda yaronki
Play Button Let us examine your child in private. Play Button baree moo dooba ya-ron-kee a key-Ban-chey Bari mu duba yaronki a keɓance
Play Button Your child will get better soon. Play Button ya-ron-kee zay war-key ba-da jee-ma-wa ba Yaronki zai warke bada jimawa ba
Play Button This medicine will help your child. Play Button wan-nan mah-ga-neen zay tay-ma-kee ya-ron-kee Wannan maganin zai taimaki yaronki
Play Button Did your child eat today? Play Button ya-ron-kee yah chee aben-chee a yaw? Yaronki ya ci abinci a yau?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button ya-ron-kee yah chee aben-chee jeeya? Yaronki ya ci abinci jiya?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button ya-ron-kee yah yee pee-TSa-ree a yaw koowa? Yaronki yayi fitsari a yau kuwa?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button yaw ya-ron-kee yah yee ka-shee koowa? Yau yaronki yayi kashi kuwa?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button ya-ron-kee yah yee ka-shee jeeya? Yaronki yayi kashi jiya?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button ya-ron-kee yah taBa yeen zah-wo? Yaronki ya taɓa yin zawo?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button ya-ron-kee ya jeema yana amay? Yaronki ya jima yana amai?
Play Button Your child looks healthy. Play Button ga alah-ma ya-ron-kee la-pee-yarsa Kalaw Ga alama yaronki lafiyarsa ƙalau
Play Button Your child will be fine. Play Button ya-ron-kee zay mee-Key Yaronki zai miƙe
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button ya-ron-kee zay jeema baba-ya da la-pee-yah Yaronki zai jima baya da lafiya
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button wan-nan chee-yow zay jee-ma bay war-key ba, am-ma dey ya-ron-kee zay war-key saray Wannan ciyo zai jima bai warke ba, amma dai yaronki zai warke sarai
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button kee reenKa bay-wa ya-ron aben-chee kaDan-kaDan ba-yan ko-waney Yan sa-ow-ee Ki rinƙa baiwa yaron abinci kaɗan-kaɗan bayan kowane 'yan sa'oi
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button kee tay-maka wa ya-ron-kee don ya reenKa shan wan-nan ba-yan Yan sa-ow-ee Ki taimaka wa yaronki don ya rinƙa shan wannan bayan 'yan sa'oi
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button kee reenKa bay-wa ya-ron-kee wan-nan mah-ga-neen ba-yan ko-waney sa-ow-ee hoo-Doo Ki rinƙa baiwa yaronki wannan maganin bayan kowane sa'oi hudu
Play Button Allow your child to sleep. Play Button kee reenKa bareen ya-ron-kee yayee bar-chee Ki rinƙa barin yaronki yayi barci
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button key ma ya kama-ta kee-reenKa sa-moon bar-chee kamar ya-ron-kee Ke ma ya kamata ki rinƙa samun barci kamar yaronki
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button kee dah-wo da ya-ron-kee nan go-bey Ki dawo da yaronki nan gobe
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button een har zoowa go-bey ba kee ga wanee chan-jee na keer-kee ba, kee sa-key maydo da ya-ron-kee In har zuwa gobe baki ga wani chanji na kirki ba, ki sake maido yaronki
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button za-moo chee gaba da koola da la-pee-yar ya-ron-kee ta-rey da key Zamu ci gaba da kula da lafiyar yaronki tareda ke
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page