Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button kar-kata han-noon-ka Karkata hannunka
Play Button Bend your leg. Play Button kar-kata Kapar-ka Karkata ƙafarka
Play Button Breathe normally. Play Button shah-Kee eeska yad-da ka sabah ShaKi iska yadda ka saba
Play Button Close your eyes. Play Button roo-pey eedon-ka Rufe idonka
Play Button Close your hand. Play Button roo-pey han-noon-ka Rufe hannunka
Play Button Close your mouth. Play Button roo-pey bah-keen-ka Rufe bakinka
Play Button Cough. Play Button yee tah-ree Yi tari
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button pey-ta mah-jeena chee-ken ko-pen nan Feta majina cikin kofin nan
Play Button Hold this under your tongue. Play Button ree-Key wan-nan Kar-Ka-shen har-shen-ka Riƙe wannan ƙarƙashin harshenka
Play Button Hold your breath. Play Button ree-Key noom-pa-shen-ka Riƙe numfashinka
Play Button Lie down. Play Button kwan-tah Kwanta
Play Button Lie flat. Play Button kwan-tah a mee-Key Kwanta a miƙe
Play Button Lie on your abdomen. Play Button kwan-tah kan chee-ken-ka Kwanta kan cikinka
Play Button Lie on your back. Play Button kwan-tah a ba-yanka Kwanta a bayanka
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button kal-lee ya-TSa-na ya-yeen da yakey mow-TSa-wa Kalli yatsana yayinda yake motsawa
Play Button Look down. Play Button doo-bee Kasa Dubi ƙasa
Play Button Look straight. Play Button kal-lee gaban-ka kay TSaye Kalli gabanka kai tsaye
Play Button Look up. Play Button doo-bee sama Dubi sama
Play Button Open. Play Button boo-Dey Buɗe
Play Button Open your eyes. Play Button boo-Dey eedah-noon-ka Buɗe idanunka
Play Button Open your hand. Play Button boo-Dey han-noon-ka Buɗe hannunka
Play Button Open your mouth. Play Button boo-Dey bah-keen-ka Buɗe bakinka
Play Button Push here. Play Button too-ra nan Tura nan
Play Button Sit down. Play Button zaw-nah Zauna
Play Button Sit up. Play Button ta-shee zaw-ney Tashi zaune
Play Button Squeeze here. Play Button mah-TSa wan-nan Matsa wannan
Play Button Stand on the scale. Play Button TSaya akan see-key-lee Tsaya akan sikeli
Play Button Stand up. Play Button ta-shee TSaye Tashi tsaye
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button shah-Kee eeska san-nan ka sakee eeskan Shaƙi iska, sannan ka saki iskan
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button taBee ya-TSa-na da wan-nan ya-TSar Tabi yatsana da wannan yatsar
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button taBa han-cheen-ka da yah-TSarka kamar haka Taba hancinka da yatsarka kamar haka
Play Button Turn around. Play Button joo-ya Juya
Play Button Turn onto this side. Play Button joo-yow wan-nan gey-pee Juyo wannan gefe
Play Button Walk like this. Play Button yee ta-pee-yah kamar haka Yi tafiya kamar haka
Play Button Walk towards me. Play Button yee ta-pee-yah zoowa eenda nakey Yi tafiya zuwa inda nake
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button kana boo-ka-tar a Daw-kee ho-ton Keer-jeenka Kana bukatar a ɗauki hoton ƙirjinka
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page