Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I need to give you some medicine. Play Button zan bah-ka wanee mah-ganee Zan baka wani magani
Play Button This medicine is for pain. Play Button mah-ga-nen ra-gey jen zwo-gee ney Maganin rage jin zogi ne
Play Button This medicine will fight infection. Play Button mah-ga-nen zay hana kah-moo-wa da choot-took-ka Maganin zai hana kamuwa da cuttutukka
Play Button Avoid alcohol while taking medicine. Play Button ka Kaw-ra-chey-wa gee-yah ya-yeenda kakey shan wan-nan mah-ga-nen Ka ƙauracewa giya yayinda kake shan wannan maganin
Play Button Take until finished. Play Button ayee an-pah-nee da shee har say yah Kah-rey A yi anfani da shi har sai ya ƙare
Play Button Take with food. Play Button shah ta-rey da aben-chee Sha tare da abinci
Play Button Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal). Play Button kada ka shah da aben-chee, ka sha (kamar awah Daya ka-pen chen aben-chee ko kooma awa bee-yoo ba-yan chen aben-chee) Kada ka sha da abinci, ka sha kamar (awa ɗaya kafin cin abinci ko kuma awa biyu bayan cin abinci)
Play Button Drink plenty of fluids. Play Button ka shah ka-yan roowa da yawa Ka sha kayan ruwa da yawa
Play Button Avoid taking at the same time as dairy products. Play Button kada a shah low-ka-chee Daya da ka-yan ma-dara Kada a sha lokaci ɗaya da kayan madara
Play Button This medicine may change the color of urine or stool. Play Button wan-nan mah-ga-neen na eeya saw-ya law-neen pee-TSa-ree ko ka-shee Wannan maganin na iya sauya launin fitsari ko kashi
Play Button Avoid sunlight. Play Button goo-je-wa hasken ra-nah Gujewa hasken rana
Play Button Shake well. Play Button kar-kaDa so-say Karkaɗa sosai
Play Button Refrigerate (do not freeze). Play Button ka sa chee-ken peer-jeen (am-ma kada ka baree ya das-Karey) Ka sa cikin firijin (amma kada ka bari ya dasƙare)
Play Button May cause heat injury. Play Button yana eeya sa a Kow-ney Yana iya sa a ƙone
Play Button May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery). Play Button yana eeya sa gyangya-Dee (a goo-je-wa too-Ka dook wasoo aboo-boo-wa ma-soo een-jeen ma-soo ha-TSa-ree) Yana iya sa gyangyaɗi (a gujewa tuka duk wasu abubuwa masu injin masu hatsari)
Play Button Take by mouth. Play Button shah ta bah-kee Sha ta baki
Play Button Place drops in affected ear. Play Button zooba mah-ga-neen chee-ken koon-nen dakey chee-yow Zuba maganin cikin kunnen dake ciyo
Play Button Inject subcutaneously. Play Button sow-ka chee-ken pa-tah Soka cikin fata
Play Button Unwrap and insert one suppository rectally. Play Button kwan-chey, ka choo-sa Daya chee-ken doo-boo-ra Kwance, ka cusa ɗaya cikin dubura
Play Button Spray in nose. Play Button pey-sa chee-ken han-chee Fesa cikin hanci
Play Button Inhale by mouth. Play Button shah-Ka ta chee-ken bah-kee Shaƙa ta cikin baki
Play Button Insert vaginally. Play Button choo-sa chee-ken al-aw-rar mah-ta Cusa cikin al'aurar mata
Play Button Place in affected eye. Play Button saka a chee-ken eedon dakey chee-yow Saka a cikin idon dake ciyo
Play Button Apply to skin. Play Button shah-pah ga jee-kee Shafa ga jiki
Play Button Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual). Play Button Kya-ley shee ya nar-key a Kar-Ka-shen har-shey bah ta-rey da ha-Dee-yewa ba Ƙyale shi ya narke a ƙarƙashin harshe ba tareda haɗiyewa ba
Play Button Tablet Play Button Kwa-yah Ƙwaya
Play Button Capsule Play Button Kap-sow Kafso
Play Button Teaspoonful Play Button chee-ken Kara-men chow-ka-lee Chikin ƙramin cokali
Play Button Ounce Play Button ow-zah Oza
Play Button Puff Play Button shah-Kah-wa Shaƙawa
Play Button Spray Play Button pey-shee Feshi
Play Button Patch Play Button man-nah-wa Mannawa
Play Button Drop Play Button dee-gah-wa Digawa
Play Button Suppository Play Button mah-ga-neen da akey sanya-wa doo-boo-ra Maganin da ake sanyawa dubura
Play Button Once daily Play Button saw Daya a ko-wachey ra-na Sau ɗaya a kowace rana
Play Button Twice daily Play Button saw bee-yoo a ko-wachey ra-na Sau biyu a kowace rana
Play Button Three times daily Play Button saw ouk-kou a ko-wachey ra-na Sau ukku a kowace rana
Play Button Four times daily Play Button saw hoo-Doo a ko-wachey ra-na Sau huɗu a kowace rana
Play Button Five times daily Play Button saw bee-yar a ko-wachey ra-na Sau biyar a kowace rana
Play Button Every twelve hours Play Button ko-waney sah-ow-ee gwo-ma shah bee-yoo Kowane sa'oi goma sha biyu
Play Button Every eight hours Play Button ko-waney sah-ow-ee ta-kwas Kowane sa'oi takwas
Play Button Every four hours Play Button ko-waney sah-ow-ee hoo-Doo Kowane sa'oi huɗu
Play Button Every two hours Play Button ko-waney sah-ow-ee bee-yoo Kowane sa'oi biyu
Play Button Every hour Play Button ko-wachey sah-ah Daya Kowace sa'a ɗaya
Play Button Every morning Play Button kool-loom da sa-pey Kullum da safe
Play Button Every night Play Button kool-loom da darey Kullum da dare
Play Button For one week Play Button na TSawon ma-kow goo-da Na tsawon mako guda
Play Button For one month Play Button na TSawon watah goo-da Na tsawon wata guda
Play Button Today Play Button yaw Yau
Play Button Now Play Button yanzoo Yanzu
Play Button Tomorrow Play Button go-bey Gobe
Play Button As needed Play Button een boo-ka-ta tah kah-ma In bukata ta kama
Play Button Pain Play Button chee-yow Ciyo
Play Button Fever Play Button zaz-za-Bee Zazzaɓi
Play Button Infection Play Button kah-moo-wa da choo-tah Kamuwa da cuta
Play Button Difficulty breathing Play Button wahalar sha-Kar eeska Wahalar shaƙar iska
Play Button Blood pressure Play Button hau-hawan jee-nee Hauhawan jini
Play Button High cholesterol Play Button kee-TSen jee-nee may yawa Kitsen jini mai yawa
Play Button Allergies Play Button aboo-boo-wan da jee-kee bay karBa ba Abubuwan da jiki bai karɓa ba
Play Button Allergic reaction Play Button kah-moo-wah da ra-shen la-pee-yah sabow-da chee, shah ko taBa wanee abenda jee-kee bay karBa ba Kamuwa da rashin lafiya saboda ci, sha ko taɓa wani abinda jiki bai karɓa ba
Play Button Upset stomach, nausea, vomiting Play Button chee-yon chee-kee, ta-shen zoo-chee-yah, amay Ciyon ciki, tashin zuciya, amai
Play Button Depression, sadness Play Button Bah-chen ray, baKeen chee-kee Ɓacin rai, baƙin ciki
Play Button Congestion Play Button tow-shey-wah Toshewa
Play Button Cough Play Button tah-ree Tari
Play Button Chest pressure Play Button dan-ney-war Keer-jee Dannewar ƙirji
Play Button Seizure Play Button par-pah-Dee-yah Farfaɗiya
Play Button Insomnia Play Button ra-shen eeya bar-chee Rashin iya barci
Play Button Discard remainder when finished. Play Button yee jee-pa da saw-ran ba-yan gah-mawa Yi jifa da sauran bayan gamawa
Play Button Apply a thin layer to skin. Play Button shah-pah kaDan ga jee-kee Shafa kaɗan ga jiki
Play Button Do you understand? Play Button kah gah-ney? Ka gane?
Play Button 1 Play Button Daya Ɗaya
Play Button 2 Play Button bee-yoo Biyu
Play Button 3 Play Button ouk-kou Ukku
Play Button 4 Play Button hoo-Doo Huɗu
Play Button 5 Play Button bee-yar Biyar
Play Button 6 Play Button shee-da Shida
Play Button 7 Play Button ba-kwey Bakwai
Play Button 8 Play Button ta-kwas Takwas
Play Button 9 Play Button tara-h Tara
Play Button 10 Play Button gwo-mah Goma
Play Button 11 Play Button gwo-ma shah Daya Goma sha ɗaya
Play Button 12 Play Button gwo-ma shah bee-yoo Goma sha biyu
Play Button 13 Play Button gwo-ma shah ouk-kou Goma sha ukku
Play Button 14 Play Button gwo-ma shah hoo-Doo Goma sha huɗu
Play Button 15 Play Button gwo-ma shah bee-yar Goma sha biyar
Play Button 16 Play Button gwo-ma shah shee-da Goma sha shida
Play Button 17 Play Button gwo-ma shah ba-kwey Goma sha bakwai
Play Button 18 Play Button gwo-ma shah ta-kwas Goma sha takwas
Play Button 19 Play Button gwo-ma shah tara-h Goma sha tara
Play Button 20 Play Button aashee-reen Ashirin
Play Button 30 Play Button talah-teen Talatin
Play Button 40 Play Button arba-een Arba'in
Play Button 50 Play Button ham-seen Hamsin
Play Button 60 Play Button seet-teen Sittin
Play Button 70 Play Button saba-een Saba'in
Play Button 80 Play Button tamah-neen Tamanin
Play Button 90 Play Button chas-een Cas'in
Play Button 100 Play Button Daree Ɗari
Play Button 500 Play Button Daree bee-yar Ɗari biyar
Play Button 1,000 Play Button doo-boo Dubu
Play Button 10,000 Play Button doo-boo gow-ma Dubu goma
Play Button 100,000 Play Button doo-boo Daree Dubu ɗari
Play Button 1,000,000 Play Button meel-yan Daya Milyan ɗaya
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page