Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following diseases? Play Button kanah da Daya daga chee-ken waDan-nan choo-toot-tookan? Kana da ɗaya daga cikin waɗannan cututtukkan?
Play Button AIDS Play Button Kan-jamaw Ƙanjamau
Play Button Anemia Play Button Karan-chen jee-nee Ƙarancin jini
Play Button Arthritis Play Button amow-sa-neen gah-Bo-Bee Amosanin gaɓoɓi
Play Button Asthma Play Button choo-tar pooka Cutar fuka
Play Button Bronchitis Play Button ma-shah-Kwo Mashaƙo
Play Button Cancer Play Button san-Kara Sanƙara
Play Button Chickenpox Play Button Karan-baw Ƙaranbau
Play Button Cholera Play Button kwa-leyra Kolera
Play Button Common cold Play Button moora mura
Play Button Depression Play Button Bah-chen ray Ɓacin rai
Play Button Diabetes Play Button choo-tar soo-ka-ree Cutar sukari
Play Button Diphtheria Play Button mah-Karau Maƙarau
Play Button Disease of the blood Play Button choo-tar jee-nee Cutar jini
Play Button Eczema Play Button Kaz-wah Ƙazwa
Play Button Fungus Play Button pey-Dey-war pah-tar yah-Tsoo Feɗewar fatar yatsu
Play Button Gonorrhea Play Button chee-yon sanyee Ciyon sanyi
Play Button Heart failure Play Button kah-sa-war zoo-chee-yah Kasawar zuciya
Play Button Heart murmur Play Button ra-wa-r zoo-chee-yah Rawar zuciya
Play Button Hepatitis Play Button koom-boo-rey-war hanta Kumburewar hanta
Play Button Herpes Play Button gyam-bon gaba Gyambon gaba
Play Button Infection anywhere Play Button kah-moowa da choo-ta ko eena Kamuwa da cuta ko ina
Play Button Influenza Play Button moora Mura
Play Button Insect bite that is serious Play Button chee-zon Kwah-ree may moo-nee Cizon ƙwari mai muni
Play Button Yellow skin Play Button ta-jeeka Ta jika
Play Button Malaria Play Button zaz-za-Ben chee-zon saw-row Zazzaɓin cizon sauro
Play Button Measles Play Button ba-Kon daw-row BaKon dauro
Play Button Mental disease Play Button haw-kah Hauka
Play Button Mumps Play Button han-goom Hangum
Play Button Nervous breakdown Play Button ree-kee-che-war too-nah-nee sabow-da ra-shen kwan-chee-yar han-ka-lee Rikcewar tunani saboda rashin kwanciyar hankali
Play Button Paratyphoid fever Play Button zaz-za-Ben typod Zazzaɓin typod
Play Button Peritonsillar abscess Play Button jan-ye-war patar chee-ken ma-Kow-gwarow Janyewar fatar cikin maƙogaro
Play Button Plague Play Button an-no-ba annoba
Play Button Pleuritis Play Button haKah-nee-yah Haƙaniya
Play Button Pneumonia Play Button chee-yon haKar-Ka-ree Ciyon haKarKari
Play Button Polio Play Button choo-tar shan en-na Cutar shan inna
Play Button Rabies Play Button choo-tar chee-zon karey Cutar cizon kare
Play Button Ringworm Play Button TSee-lee-yah Tsiliya
Play Button Scabies Play Button choo-tar bam-ba-row-kee Cutar bambaroki
Play Button Scarlet fever Play Button koom-boo-rey-war han-chee, ma-Kwo-gwarow da bah-kee Kumburewar hanci, maƙogaro da baki
Play Button Scurvy Play Button jee-neen da-sa-shee Jinin dasashi
Play Button Sexually transmitted disease (STD) Play Button choo-tar da akey Dauka ta jee-ma-ee Cutar da ake ɗauka ta jima'i
Play Button Skin disease Play Button choo-tar dakey lalata pah-ta Cutar dake lalata fata
Play Button Smallpox Play Button a-gah-na Agana
Play Button Syphilis Play Button toon-jey-rey Tunjere
Play Button Tapeworm infection Play Button choo-tar TSee-lee-yah Cutar tsiliya
Play Button Tetanus Play Button sar-Key-war ha-Ko-ra Sarƙewar haƙora
Play Button Tonsillitis Play Button Yar wooya 'Yar wuya
Play Button Trench mouth Play Button chee-yon bah-kee da ma-Kwo-gwa-row Ciyon baki da maƙogaro
Play Button Trichinosis Play Button choo-tar nah-ma Cutar nama
Play Button Tuberculosis Play Button tah-reen pooka Tarin fuka
Play Button Typhoid fever Play Button zaz-za-Ben goo-dah-wa Zazzaɓin gudawa
Play Button Warts Play Button too-sar jah-kee Tusar jaki
Play Button Worms Play Button TSoo-TSa Tsutsa
Play Button Yellow fever Play Button sha-wa-ra Shawara
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page