Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button wan-nan zay tay-ma-key ka Wannan zai taimake ka
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button dow-ley een saka maka al-loo-ra a nan Dole in saka maka allura a nan
Play Button We need to give you fluid. Play Button moona son moo saka maka wanee roo-wa roo-wa Muna son mu saka maka wani ruwa-ruwa
Play Button We need to give you blood. Play Button moona boo-ka-tar moo ba-ka jee-nee Muna bukatar mu baka jini
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button zan saka maka row-ba a chee-ken maKow-garow Zan saka maka roba a cikin maƙogaro
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button wan-nan row-bar zata saw-wa-Ka-maka shah-Kar eeska Wannan robar zata sawwaƙa maka shaƙar iska
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button Kee-la ba zah ka jee da-Deen row-bar ba Ƙila ba zaka ji daɗin robar ba
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button zan saka maka row-ba ta han-cheen-ka zoowa chee-ken-ka Zan saka maka roba ta hancinka zuwa cikinka
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button ka reen-Ka yeen ha-Deeya ya-yeenda nakey sa maka wan-nan row-bar a han-chee Ka rinƙa yin haɗiya yayinda nake sa maka wannan robar a hanci
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button ka shah wan-nan ya-yeen-da, a han-ka-lee, nakey saka maka row-ba a han-chee Ka sha wannan yayinda, a hankali, nake saka maka roba a hanci
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button wan-nan tee-yon row-ba zay pee-tow da dook aben-cheen dakey chee-ken-ka Wannan tiyon roba zai fito da duk abincin dake cikinka
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button zan saka maka tee-yow Kara-mee ta chee-ken woo-yanka don ba-ka roowa Zan saka maka tiyo ƙarami ta cikin wuyanka don baka ruwa
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button eena son een saka maka row-ba a chee-ken Keer-jeenka Ina son in saka maka roba a cikin ƙirjinka
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button wan-nan al-loo-rar za-ta sa eeska ya pee-ta daga chee-ken Keer-jeenka Wannan allurar zata sa iska ya fita daga cikin ƙirjinka
Play Button This will help your burns. Play Button wan-nan zay tay-maka wajen saw-wa-Ka Kow-ney-war da ka-yee Wannan zai taimaka wajen sawwaƙa ƙonewar da kayi
Play Button I need to cut your skin. Play Button zan yankee pa-tarka Zan yanki fatarka
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button dow-ley moo Daw-rey ka sabow-da kada kajee chee-yow Dole mu ɗaure ka saboda kada kaji ciyo
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button wata gooba chey ta Kwo-nah ka so-say Wata guba ce ta ƙona ka sosai
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button dow-ley moo wan-key goobar dakey jee-keen-ka Dole mu wanke gubar dake jikinka
Play Button You will need to be completely washed. Play Button dow-ley say an wan-key ka saray Dole sai an wanke ka sarai
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button ka Ree-Key wan-nan ban-de-jen, ka dan-na da kew Ka riƙe wannan bandejin, ka danna da kyau
Play Button I need to splint your arm. Play Button zan yee maka Dow-ree a ha-noon-nka Zanyi maka ɗori a hannunka
Play Button I need to splint your leg. Play Button zan yee maka Dow-ree a Kapar-ka Zan yi maka ɗori a ƙafarka
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button eena an-pah-nee da ma-Daw-ree don TSayda yow-yon jee-nee Ina anfani da maɗauri don tsaida yoyon jini
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page