Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not eat or drink until the surgery. Play Button kada ka chee ko ka shah kow-may say ba-yan an gama ay-keen tee-yah-tar Kada ka ci ko ka sha komai sai bayan an gama aikin tiyatar
Play Button Do not eat or drink anything after midnight tonight. Play Button kada ka chee ko ka shah kow-may say ba-yan Karpey gwo-ma shah bee-yoon daren yaw Kada kaci ko ka sha komai sai bayan ƙarfe goma sha biyun daren yau
Play Button Take this medicine. Play Button shah wan-nan mah-ga-nen Sha wannan maganin
Play Button You must remain in bed. Play Button dow-ley ka zawna a ga-dow Dole ka zauna a gado
Play Button Do not move at all. Play Button kada ka mow-TSa ko kaDan Kada ka motsa ko kaɗan
Play Button You must stay in this room. Play Button dow-ley ka zaw-na a wan-nan Dah-kee Dole ka zauna a wannan ɗaki
Play Button You must not smoke. Play Button lal-ley ka goo-je-wa shan ta-bah see-gah-ree Lalle ka gujewa shan taba sigari
Play Button We have to cut your hair off here. Play Button za-moo as-key ga-shen-ka daga nan Zamu aske gashinka daga nan
Play Button You may get up to go to the toilet. Play Button kanah eeya ta-shee kajey ba-yan geeda Kana iya tashi kaje bayan gida
Play Button We cannot give you anything to eat or drink. Play Button ba za-moo eeya bah ka kow-may na chee ko shah ba Ba zamu iya baka komai na ci ko sha ba
Play Button If you need surgery, your stomach must be empty. Play Button een zah a yee maka ay-kee, dow-ley chee-ken-ka ya kasan-chey ba kow-may a chee-keensa In za'ayi maka aiki, dole cikinka ya kasance ba komai a cikinsa
Play Button We will give you food and drink as soon as it is safe to do so. Play Button za-moo bah ka aben-chee da aben sha da zah-ran moon tab-bat-tar chey-wa ba maTSala da ba-ka soo Deen Zamu baka abinci da abin sha da zaran mun tabattar cewa ba matsala da baka su ɗin
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page