Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button ___ will be here soon. Play Button ___ yihiyeh kaan bekaarov ___'ה'ה כאן בקרוב
Play Button I will call on you to speak. Play Button aanee eyten leKhaa et reshoot ha-deeboor אנ' אתן לך את רשות הד'בור
Play Button He will call on you to speak. Play Button hoo yeeten leKhaa et reshoot ha-deeboor הוא 'תן לך את רשות הד'בור
Play Button She will call on you to speak. Play Button hee teeten leKhaa et reshoot ha-deeboor ה'א תתן לך את רשות הד'בור
Play Button Please ask only one question each time you are called on. Play Button be-vaakashaa teesh-aal raak she-eylaa aaKhaat be-Khol paa'am she-tekaabel et reshoot ha-deeboor בבקשה תשאל רק שאלה אחת בכל פעם שתקבל את רשות הד'בור
Play Button You may ask one legitimate follow-up question per turn. Play Button aataa rashaay leesh-ol she-eylaat hemsheKh legiteemeet aaKhaat be-Khol tor אתה רשא' לשאול שאלת המשך לג'ט'מ'ת אחת בכל תור
Play Button Please wait for the interpreter to translate your question. Play Button be-vaakashaa Khaakey she-ha-meturgemaan yeetargem et she-eylaatKhaa בבקשה חכה שהמתורגמן 'תרגם את שאלתך
Play Button Please wait for the interpreter to translate your answer. Play Button be-vaakashaa teKhaakey 'aad she-ha-meturgemaan yeetargem et teshootvatKhaa בבקשה תחכה עד שהמתורגמן 'תרגם את תשובתך
Play Button That is a separate question; there may be time to address it later. Play Button zot she-eylaa neefredet. oolaay yihiyeh zmaan leheetyaaKhes eleyha aKhaar kaaKh זאת שאלה נפרדת. אול' 'ה'ה זמן להת''חס אל'ה אחר כך
Play Button We ran out of time. Play Button ha-zmaan shelaanoo neegmaar הזמן שלנו נגמר
Play Button If he promised you information, be sure to give your contact information to ____. Play Button eem hoo hivtee-aaKh leKhaa meydaa', tevaadeh she-teeten et ha-praateem shelKhaa le ___ אם הוא הבט'ח לך מ'דע, תוודא שת'תן את הפרט'ם שלך ל___
Play Button If she promised you information, be sure to give your contact information to her. Play Button eem hee hivteeKha leKhaa meydaa', tevaadeh she-teeten laa et ha-praateem shelKhaa אם ה'א הבט'חה לך מ'דע, תוודא שת'תן לה את הפרט'ם שלך
Play Button If I promised you information, be sure to give your contact information to me. Play Button eem aanee hivtaaKhtee leKhaa meydaa', tevaadeh she-teeten lee et ha-praateem shelKhaa אם אנ' הבטחת' לך מ'דע, תוודא שת'תן ל' את הפרט'ם שלך
Play Button Another session will take place later today. Play Button meefgaash nosaaf yeetkaayem yoter me-ooKhaar ha-yom מפגש נוסף 'תק''ם 'ותר מאוחר ה'ום
Play Button Thanks for your cooperation. Play Button todaa 'aal sheetoof ha-pe'oolaa shelKhaa תודה על ש'תוף הפעולה שלך
Play Button Thanks for your understanding. Play Button todaa 'aal ha-haavanaa shelKhaa תודה על ההבנה שלך
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page