Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is fuel available? Play Button aadaa kaadee tee ma-oosaar aa gaasoleena? Adda kadi ti mausar a gasolina?
Play Button What is the fuel composition / mixture? Play Button aanya tee komposishyon / templaa tee gaasoleena? Ania ti komposision / templa ti gasolina?
Play Button What is the cost? Play Button maanoo eetee baayadna? Mano iti bayadna?
Play Button We need ___ kilos. Play Button masaapulmee tee ___ keelo Masapulmi ti ___ kilo
Play Button How much do we owe you? Play Button maanoo tee otaang-mee ken-kaa? Mano ti utangmi kenka?
Play Button Do you have fuel pits? Play Button adaa-an-kayo kaadee tee aab-abot aa paagdeepositwaan tee gaasoleena? Addaankayo kadi ti ab-abut a pagdiposittuan ti gasolina?
Play Button Are firefighters available during refueling? Play Button aadaa kaadee bombombero aa nakasagaana baayat tee pang-gas gaasoleena? Adda kadi bombombero a nakasagana bayat ti panggasgasolina?
Play Button How much fuel do your trucks hold? Play Button kasaanoo tee ka-aadoo aa gaasoleena aa malaa-on tee trakmo? Kasano ti kaadu a gasolina a malaon ti trakmo?
Play Button We need refueling. Play Button masaapulmee tee agpaagaasoleena Masapulmi ti agpagasolina
Play Button Where will we be refueling? Play Button sadeenonto tee pagaasoleena-aanmee? Sadinonto ti paggasolinaanmi?
Play Button When can we be refueled? Play Button ka-aano tee mabaalinmee ng-a agpaagaasoleena? Kaano ti mabalinmi nga agpagasolina?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page