Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button okoopaadoo tee ranwey ___ Okupado ti ranwey ___
Play Button Wind at ___. Play Button aang-in idjaay ___ Angin idiay ___
Play Button Altimeter Play Button aalteemetro Altimetro
Play Button Number ___ to follow. Play Button noomero ___ tee surootin Numero ___ ti suruten
Play Button Report. Play Button aagreyportka Agreportka
Play Button ___ miles Play Button ___ milmilya ___ milmilia
Play Button ___ kilometers Play Button ___ kilkeelometro ___ kilkilmetro
Play Button Beacon Play Button seelaw Silaw
Play Button Final approach Play Button oolteemo daalan aa pagna-aan Ultimo dalan a pagnaan
Play Button Base Play Button baasey Base
Play Button Headwind Play Button masaabat ng-a aang-in Masabat nga angin
Play Button Tailwind Play Button aang-in aa nagaapo tee leekod Angin a naggapu ti likod
Play Button Crosswind Play Button aagseenaabat ng-a aang-in Agsinnabat nga angin
Play Button Downwind Play Button aagpababaa ng-a aang-in Agpababa nga angin
Play Button Upwind Play Button aagpang-aato ng-a aang-in Agpangato nga angin
Play Button Extended (fully) Play Button imaateedog (kompleto) Immatiddog (kompleto)
Play Button Enter landing pattern. Play Button sumrek tee paagtoolaaden aa landing-an Sumrek ti pagtuladan a landingan
Play Button Cleared to land. Play Button leebren tee aaglaanding Libren ti aglanding
Play Button Landing gear down. Play Button eebabaa tee geyr aa paag-landing Ibaba ti geyr a panglanding
Play Button Turn on runway lights. Play Button paagseelaawen dageetee silseelaw tee ranwey Pagsilawen dagiti silsilaw ti ranwey
Play Button Is your navigation system working? Play Button agaan-andaar kaadee tee seestemam aa paara nabeegaashon? Agan-andar kadi ti sistemam a para nabigasion?
Play Button I see the airfield. Play Button maakitkeetaak tee sang-laadan tee eroplaano Makitkitak ti sangladan ti eroplano
Play Button I see the runway. Play Button maakitkeetaak tee ranwey Makitkitak ti ranwey
Play Button I've landed. Play Button nakaalanding-akon Nakalandingakon
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button agaan-andaar kadee tee eenstroomentom aa seestema tee paag-landing? Agan-andar kadi ti instrumentom a sistema ti panglanding?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page