Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have ___? Play Button aadaa-an-kaa kaadee tee ___? Addaanka kadi ti ___?
Play Button Oil Play Button laang-is Langis
Play Button Hydraulic fluid Play Button haaydrolik aa leekeedoo Haydrolik a likido
Play Button Hydraulic system Play Button haaydrolik aa seestema Haydrolik a sistema
Play Button We need local airline maintenance support. Play Button masaapulmee tee lokaal aa sooporta tee panaagminteenaar tee eroplaano Masapulmi ti lokal a suporta ti panagmintinar ti eroplano
Play Button Our power requirements are ___. Play Button dageetee kaaskaasaapoolaanta yoo aa puwersaa ket ___ Dagiti kaskasapulantayo a puersa ket ___
Play Button 400 cycle Play Button oopaat aa gasoot aa seeklo Uppat a gasut a siklo
Play Button 3-phase Play Button taaloo ng-a aadaang Tallo nga addang
Play Button Alternating current Play Button aagsinsinookaat aa koryentey Agsisinnukat a kuryente
Play Button 115 volt Play Button saang-agaasut ket leema aa boltaahey Sangagasut ket lima a boltahe
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page