Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must spend the night here. Play Button maasapul aa matoorogtaayoo no raabee-ee deetoy Masapul a maturogtayo no rabii ditoy
Play Button Is there a dining facility here? Play Button aadaa kaadee pang-anaan deetoy? Adda kadi panganan ditoy?
Play Button How many kilometers to the nearest town? Play Button maanoo aa kilkeelumetro tee ka-aasitgaan ng-a eelee? Mano a kilkilometro ti kaasitgan nga ili?
Play Button Are there any hotels near here? Play Button aadaa kaadee tee ooraay anyaa ng-a ut-ootel deetoy ng-a aaseedeg? Adda kadi ti uray ania nga ot-otel ditoy nga asideg?
Play Button Are there any restaurants near here? Play Button aadaa kaadee tee ooraay anyaa ng-a aaseedeg deetoy ng-a resresta-oran? Adda kadi ti uray ania nga asideg ditoy nga resrestauran?
Play Button We want to go to ___. Play Button kayaatmee tee mapaan tee ___ Kayatmi ti mapan ti ___
Play Button Are there rental cars available? Play Button aadaa kaadee maa-abaang-an ng-a kotkotsey? Adda kadi maabangan nga kotkotse?
Play Button Is there a telephone available? Play Button aadaa kaadee tee maa-oosaar a telepono? Adda kadi ti mausar a telepono?
Play Button We need ___ gallons of potable water. Play Button masaapulmee tee ___ galgaalon aa ma-eenom aa daanum Masapulmi ti ___ galgalon a mainom a danum
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page