Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button ayaana tee deklaraashyon-ko aa pang-adwaana? Ayanna ti deklarasionko a pang-aduana?
Play Button I do not have anything to declare. Play Button aawaan tee ooraay aanyaa ng-a eedeklaraak Awan ti uray ania nga ideklarak
Play Button These goods are personal. Play Button daageetoy aa baanbaanag ket personaal Dagitoy a banbanag ket personal
Play Button Not for sale. Play Button sa-aan aa tageelaako Saan a tagilako
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button deelaa mabaalin aa tuloong-aanak aa maangpeel-aap kadageetee dokdokoomento? Dila mabalin a tulunganak a mangpil-ap kadagiti dokdokumento?
Play Button Is this correct? Play Button hoosto kaadee daaytoy? Husto kadi daytoy?
Play Button Here is my passport. Play Button adaadtoy tee paasaaportek Adadtoy ti pasaportek
Play Button Here is my visa. Play Button adaadtoy tee beesak Adadtoy ti bisak
Play Button I do not have any of your country's currency. Play Button aawaan tee kwartaak Awan iti kuartak
Play Button Ad values Play Button proporshan tee baalor eetee saneekwaa Proporsion ti balor iti sanikua
Play Button Ammunition Play Button aamyoonishyon Amyunision
Play Button Baggage Play Button bagaahey Bagahe
Play Button Bill of lading Play Button kwentaa-aan tee panakaa-eeloogan tee kargaamento Kuentaan ti pannakailugan ti kargamento
Play Button Cargo Play Button kargo Kargo
Play Button Customs Play Button aadwaana Adduana
Play Button Customs declaration Play Button deklaraashyon tee aadwaana Deklarasion ti aduana
Play Button Customs tax Play Button buwees tee aadwaana Buis ti aduana
Play Button Customs worker Play Button trabaahaador tee aadwaana Trabahador ti aduana
Play Button Damaged Play Button naaperdee Naperdi
Play Button Delivery Play Button panaang-eeted Panangited
Play Button Duty Play Button obleegaashyon Obligasion
Play Button Expenditures Play Button gasgaastos Gasgastos
Play Button Export Play Button aageeparwaar tee tagtaageelaakoo Agiparuar ti tagtagilako
Play Button False Play Button paalso Palso
Play Button Foreign currency Play Button gaanaa-et aa kwaarta / kwaarta tee roowar Gannaet a kuarta / Kuarta ti ruar
Play Button Form (document) Play Button porma (dokoomento) Porma (dokumento)
Play Button Holding Play Button paangteng-eylan aa loogar Pangtengelan a lugar
Play Button Import Play Button aageepaastrek tee tagtaageelaako Agipastrek ti tagtagilako
Play Button Insurance Play Button pagtaalgedaan Pagtalgedan
Play Button Loading Play Button aag-karkargaa Agkarkarga
Play Button Name of goods Play Button naagan daageetee banbaanag Nagan dagiti banbanag
Play Button Narcotics Play Button narnarkoteeko Narnarkotiko
Play Button National treasure Play Button kaayamaanan tee intero aa naashyon Kayamanan ti entero a nasion
Play Button Nomenclature Play Button panaagdaaseg / klaaseepeekaashyon Panagdaseg / Klasipikasion
Play Button On-Board Play Button naa-eeloogan Nailugan
Play Button Origin Play Button oriheenaal Orihinal
Play Button Owner Play Button aakin-kookwaa Akinkukwa
Play Button Packing list Play Button leestaa-an tee panaagbaalkot Listaan ti panagbalkot
Play Button Passport Play Button paasaaportey Pasaporte
Play Button Permission Play Button paaloobos Palubos
Play Button Personal use Play Button oosaar aa paara personaal Usar a para personal
Play Button Personnel Play Button taa-oowan Tauan
Play Button Prohibited Play Button maa-eepaarit Maiparit
Play Button Property Play Button saanikwa Sanikua
Play Button Rate Play Button kedeng Keddeng
Play Button Rate of exchange Play Button kedeng tee panaagsookaat tee kwaarta Keddeng ti panagsukat ti kuarta
Play Button Receipt Play Button reseebo Resibo
Play Button Relics Play Button rereleeka Relrelika
Play Button Restricted Play Button nakad-ng-aan aa waayawaaya Nakadngan a waya-waya
Play Button Souvenir Play Button pang-laglageepan Panglaglagipan
Play Button Specification Play Button espesipeekaashyon Espisepikasion
Play Button Storage Play Button paageedooleenan Pagidulinan
Play Button Tariff Play Button taareepa Taripa
Play Button Tax-free Play Button leebrey aa bwis Libre a buwis
Play Button To answer Play Button aagsoombat Agsumbat
Play Button To be responsible for Play Button aagrebeng aa paara tee Agrebbeng a para ti
Play Button To export Play Button agiruwaar tee tagtaageelaako Agiruar ti tagtagilako
Play Button To fill out Play Button aagpuno Agpunno
Play Button To present for customs inspection. Play Button aagpresenta aa paara panaaguseesaa tee adwaana Agpresenta a para panagusisa ti aduana
Play Button Transportation Play Button lugloogan Luglugan
Play Button Unloading Play Button deeskarga Diskarga
Play Button Valuables Play Button nabaalor aa gamgaamit Nabalor a gamgamit
Play Button Value Play Button baalor / gataad Balor / Gatad
Play Button Visa Play Button beesaa Bisa
Play Button Weapons Play Button ar-armaas Ar-armas
Play Button X-ray machine Play Button maakeena aa pang-eksrey Makina a pang-eksrey
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page