Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button maakasaa-oka kaadee tee ing-gles? Makasaoka kadi ti Inggles?
Play Button I do not speak Ilocano. Play Button sa-aanak aa maakasaa-o tee eelokaanoo Saanak a makasao ti Ilokano
Play Button What is your name? Play Button aanyaa tee naaganmo? Ania ti naganmo?
Play Button When is your birthday? Play Button aanyaa tee kasaang-aayam? Ania ti kasangayam?
Play Button Where were you born? Play Button adeenoo tee naaka-enakaam? Adinno ti nakaiyanakam?
Play Button What is your rank / title? Play Button aanyaa tee rang-gom / poseeshyonmo? Ania ti ranggom / posisionmo?
Play Button What is your nationality? Play Button aanyaa tee naashyonaalidaadmo? Ania ti nasionalidadmo?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button aanyaa kaadee tee ooraay aanyaa ng-a paapapeles tee aaydim? Ania kadi ti uray ania nga pappapeles ti aydim?
Play Button Do you have a passport? Play Button aadaa kaadee tee paasaportem? Adda kadi ti pasaportem?
Play Button What is your job? Play Button aanyaa tee trabaahum? Ania ti trabahom?
Play Button Who is in charge? Play Button aseenoo tee mang-eedada-oloo? Asinno ti mangidadaulo?
Play Button Where do you serve? Play Button adeenoo tee paagserbserbiyam? Adinno ti pagserserbiam?
Play Button Which group are you in? Play Button aanyaa aa bung-goykaa? Ania a bunggoyka?
Play Button Answer the questions Play Button sumbaatam dageetee saalsaaludsod Sumbatam dagiti salsaludsod
Play Button Where are you from? Play Button tagaa-aanuka? Tagaanoka?
Play Button Do you understand? Play Button maa-awaatam kaadee? Maawatam kadi?
Play Button I don't understand. Play Button sa-aan-ko aa maa-awaatam Saanko a maawatan
Play Button How much? Play Button saagmaamano? Sagmamano?
Play Button How many? Play Button mano? Mano?
Play Button Repeat it. Play Button ooleetem daaytaa Ulitem dayta
Play Button Where is ___? Play Button saadeenoo tee ___? Sadino ti ___?
Play Button What direction? Play Button aanyaa aa direkshan? Ania a direksion?
Play Button Is it far? Play Button aadayoo kaadee daaytaa? Adayo kadi dayta?
Play Button Are there armed men near here? Play Button adaa kaadee dee armaado ng-a lalaakee deetoy aasideg? Adda kadi de armado nga lallaki ditoy asideg?
Play Button Where did they go? Play Button saadeenoo tee napanaandaa? Sadino ti napananda?
Play Button What weapons? Play Button anyaa ng-a ar-armaas? Ania nga ar-armas?
Play Button Speak slowly Play Button eenayaadem tee aagsaa-o Inayadem ti agsao
Play Button Where is your unit? Play Button ayaana tee yoonitmo? Ayanna ti yunitmo?
Play Button Where did you see them? Play Button saadeenoo tee nakaakeetaa-am kanyaada? Sadino ti nakakitaam kaniada?
Play Button Where is your family? Play Button aayanaa tee paamilyam? Ayanna ti pamiliam?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page