Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button tee naagan tee baaryo Ti nagan ti baryo
Play Button The location of the village Play Button tee ayaan tee baaryo Ti ayan ti baryo
Play Button Is there road access for cars? Play Button aadaa kadee tee kaalsaada aa paara kadaageetee kotkotsey? Adda kadi ti kalsada a para kadagiti kotkotse?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button aadaa kadee tee kaalsaada aa paara tee por-weel-draayv? Adda kadi ti kalsada a para ti four-wheel drive?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button aadaa kadee tee kaalsaada aa paara kadaageetee tratrak? Adda kadi ti kalsada a para kadagiti tra-trak?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button mabaaleen ng-a dalaanan tee kaalsaada noo kalaamee-eesanaa? Mabalin nga dalanan ti kalsada no kalamiisanna?
Play Button What is the number of the current population? Play Button maano tee aagdaama ng-a ka-aado dageetee tataa-o? Mano ti agdama nga kaadu dagiti tattao?
Play Button How many children are there? Play Button maanoda ng-a ob-obeng? Manoda nga ub-ubbing?
Play Button How many men are there? Play Button maanoda ng-a lalaakee? Manoda nga lallaki?
Play Button How many women are there? Play Button maanoda ng-a babaa-ee? Manoda nga babbai?
Play Button How many locals are there? Play Button maanoda ng-a um-oomeelee? Manoda nga um-umili?
Play Button How many refugees are there? Play Button maanoda ng-a tataa-o tee nag-kaamang? Manoda nga tattao ti nagkamang?
Play Button How many returnees are there? Play Button maanoda ng-a tataa-o naagsusoobley? Manoda nga tattao ti nagsusubli?
Play Button Who is the community leader? Play Button aaseenoo tee pang-oolo tee porok? Asino ti pangulo ti purok?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button aaseeno tee akinrisponsibileedaad tee panang-eewaaras tee makaan? Asino ti akinresponsibilidad ti panangiwaras ti makan?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button saadeeno tee lokaal ng-a bodega? Sadino ti lokal nga bodega?
Play Button Is there a storage facility? Play Button aadaa kadee tee loogaar ng-a paageeduleenan? Adda kadi ti lugar nga pagidulinan?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button neyroowaam kadee daaytoy ng-a porok tee panang-eewaaras ng-a kapaamindwaa? Nairuam kadi daytoy nga purok ti panangiwaras nga kapamindua?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button aanyaa ng-a pur-poorok tee naaka-aawat tee toolong ng-a nag-gaapo eetee daaytoy aa porok? Ania nga pur-purok ti nakaawat ti tulong nga naggappu iti daytoy a purok?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button maano tee naapirdey ng-a balbaalaay deetoy? Mano ti napirde nga balbalay ditoy?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button maano tee sa-aan aa naalpaas ng-a balaay deetoy ng-a porok? Mano ti saan a nalpas nga balay ditoy nga purok?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button aadaa kadee eetee aanyaaman aa baaro ng-a naapirdey tee goobat kadaageetee patpataakder maneepod eedee kasaakbayaan tee riree? Adda kadi iti aniaman a baro nga napirde ti gubat kadagiti patpatakder manipud idi kasakbayan ti riri?
Play Button Is there a school in the village? Play Button aadaa kadee iskweylaa-an eetee porok? Adda kadi escuelaan iti purok?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button aadaa kadee moskey / simbaa-an eetee porok? Adda kadi moske / simbaan iti purok?
Play Button Is there a bakery? Play Button aadaa kadee paanaaderiya? Adda kadi panaderya?
Play Button Is there a health facility? Play Button aadaa kadee pang-saaloonaat ng-a klineeka? Adda kadi pangsalun-at nga klinika?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button aadaa kadee tee mabaaleen ng-a pang-laa-an tee makaan tee porok? Adda kadi ti mabalin nga pangalaan ti makan ti purok?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page