Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button ipakontaakaa eetee maaysa aa taa-o ng-a maakatoolung ken-kaa Ipakontakka iti maysa a tao nga makatulong kenka
Play Button I will take you to him. Play Button kuyoogen-kaa aa mapaan-kanyaanaa Kuyugenka a mapankaniana
Play Button The person in charge is ___. Play Button tee mang-eepang-pang-oolo ng-a taa-o ket nee ___ Ti mangipangpangulo nga tao ket ni ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button taapno mabaa-yaadan dageetee dadaa-el, masaapul ng-a maakeesaareetaaka keney ___ Tapno maba-yadan dagiti dadael, masapul nga makisaritaka kenni ___
Play Button What is your name? Play Button aanyaa tee naagaanmo? Ania ti naganmo?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button saadeeno tee pagnanaa-eedam? / aanyaa tee aadresmo? Sadino ti pagnanaedam? / Ania ti adresmo?
Play Button What happened to your car? Play Button aanyaa tee naapasaamak tee loogaan-mo? Ania ti napasa-mak ti lugan-mo?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button aanyaa aa klaasey tee loogaan-mo? (taawen, panaa kaa-araamid, modelo) Ania a klase ti luganmo? (tawen, panna-kaaramid, modelo)
Play Button Show me your car registration. Play Button eepaakeetam kaanyaak tee reehistro tee loogaanmo Ipakitam kaniak ti rehistro ti luganmo
Play Button Where is your car right now? Play Button aayaanaa tee loogaanmo eetaataa? Ayanna ti luganmo itatta?
Play Button Is your car drivable? Play Button mabaaleen ng-a eemaaneyho tee loogaanmo? Mabalin nga imaneho ti luganmo?
Play Button Can you bring your car here? Play Button mabaaleen ng-a eeyegmo tee loogaanmo deetoy? Mabalin nga iyegmo ti luganmo ditoy?
Play Button Where did the accident happen? Play Button saadeeno tee naakapaasamaakan tee aakseedentey? Sadino ti nakapasamakan ti aksidente?
Play Button When did the accident happen? Play Button kaatno tee paanakaapasaamak tee aakseedentey? Katno ti pannakapasamak ti aksidente?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button aanyaa ng-a seebilyan porses ng-a loogaan tee naag-perdey tee loogaanmo? Ania nga Civilian Forces’ nga lugan ti nagperdi ti luganmo?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button aaseenoo ng-a solsoldaado tee naa-eeraaman tee aakseedentey? Asino nga sosoldado ti nairaman ti aksidente?
Play Button Thank you for your time. Play Button aagyaamanaak tee oraasmo Agyamanak ti orasmo
Play Button I appreciate your patience. Play Button aapreeshyaarek tee aanusmo Appresiarek ti anusmo
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button taapno maabayaadan daageetee nadaadaa-el masaapul ng-a pilyaapam daaytoy aa dokyoomento Tapno mabayadan dagiti nadadael, masapul nga pil-apam daytoy a dokumento
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button taapno maabayaadan daageetee nadaadaa-el, masaapul ng-a keetaa-em nee ___ Tapno mabayadan dagiti nadadael, masapul nga kitaem ni ___
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page