Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button anyaa tee na-epnaagan kenkaa? Ania ti naipanagan kenka?
Play Button What is your family name? Play Button anyaa tee apeelyaadom? Ania ti apelyidom?
Play Button What is your nationality? Play Button anyaa tee nasheleedadmo? Ania ti nasionalidadmo?
Play Button What country were you born in? Play Button anyaa aa paageeleeyan tee nakaa-eyanakam? Ania a pagilian ti nakaiyanakam?
Play Button How old are you? Play Button manoo tee tawenmo? Mano ti tawenmo?
Play Button Do you have an identity card? Play Button aadaa kadee tee aaydim? Adda kadi ti aydim?
Play Button Show me your identification. Play Button eepaakeetam kaanyaak tee aydeem Ipakitam kaniak ti aydim
Play Button How many people live in this area? Play Button mano ng-a tataa-o tee agnanad eetee daaytoy aa loogaar? Mano nga tattao ti agnanaed iti daytoy a lugar?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button aseeno tee pamoolo tee daaytoy aa poorok? Asinno ti pangulo ti daytoy a purok?
Play Button What is his name? Play Button aneeya tee naagaanaa? Ania ti naganna?
Play Button Please write down his name. Play Button paakeesooratmo man tee naagaanaa Pakisuratmo man ti naganna
Play Button Show us the leader. Play Button eepaakeetam kanyaamee tee pang-oolo Ipakitam kaniami ti pangulo
Play Button How many men and women live in this community? Play Button manoo tee baabaay ken laalaakee ng-a ag-ne eetee daaytoy aa porok? Mano ti babbai ken lallaki nga agnanaed iti daytoy a purok?
Play Button How many children live here? Play Button manootee agnanayed ng-a ub-oobing deetoy? Mano ti agnanaed nga ub-ubbing ditoy?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button aadaa kadee eseskolan deetoy aa paara ub-oobing? Adda kadi es-eskuelaan ditoy a para ub-ubbing?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button aadaa kadee mabaaleen oomanaay ng-a inoomen aa paara kadageetee tataa-o? Adda kadi mabalin umanay nga inumen a para kadagiti tattao?
Play Button Is there a water well? Play Button aadaa kadee tee beetoo? Adda kadi ti bito?
Play Button Is there a public fountain? Play Button aadaa kadee oobog aa daanom aa paampoobliko? Adda kadi ubbog a danum a pampubliko?
Play Button Are there any medics here? Play Button aadaa kadee ooraay aanyaa ng-a medmedeekoo deetoy? Adda kadi uray ania nga medmediko ditoy?
Play Button Are there any engineers? Play Button aadaa kadee ooraay aanyaa ng-a in-inheenyero? Adda kadi uray ania nga in-inhiniero?
Play Button Are there any teachers? Play Button aadaa kadee ooraay ng-a maama-estro / maama-estraa? Adda kadi uray ania nga mamaestro / mamaestra?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button aadaa kadee bakaantey ng-a patpataakder deetoy? Adda kadi bakante nga patpatakder ditoy?
Play Button Is there a local police force? Play Button aadaa kadee lokaal aa pwersaa tee poleeshya? Adda kadi lokal a puersa ti polisia?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button aseenoo tee akinrisponsibileedaad tee paampoobliko aa salaaknib deetoy? Asinno ti akinresponsibilidad ti pampubliko a salaknib ditoy?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button aseenoo tee akinrisponsibileedaad paara salaaknib eetee aapoy? Asinno ti akinresponsibilidad para salaknib iti apoy?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button aadaa kadee eetee aleekaamenyoo aa paanlaaban eetee poo-or? Adda kadi iti alekamenyo a panlaban iti poor?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button aadaa kadee tee bomberoyoo? Adda kadi ti bomberoyo?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button aseenoo tee aayabaam noo aadaa eetee aakseedentey? Asinno ti ayabam no adda iti aksidente?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button aadaa kadee naakasagaana aa pang-imerhensiya a lugloogan deetoy? Adda kadi nakasagana a pang-emerhensia a luglugan ditoy?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button maano eetee aadaa kaanyaayo aa telteleepono eetee loogaar? Mano iti adda kaniayo a teltelepono iti lugar?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button maano aa balbalaay tee adaa-an eetee telteleepono deetoy? Mano a balbalay ti addaan iti teltelepono ditoy?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button aadaa kadee tee goomang-gaana ng-a istaashyon tee pooleeshya? Adda kadi ti gumanggana nga istasion ti pulisia?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button maano paay aa tataa-o tee adaa-an tee trabaahona? Mano pay a tattao ti addaan ti trabahona?
Play Button What's the means of communication? Play Button aanyaa tee daalan tee panaakitoong-tong? Ania ti dalan ti pannakitungtong?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button makaatrabaaho kadee aa sigood tee istaashyon tee poleeshya ng-a ooraay awaan toolung tee estaados oneedos? Makatrabaho kadi a sigud ti istasion ti polisia nga uray awan tulong ti Estados Unidos?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button mapaagtalgedan kadee tee pwersaa tee estaados oneedos eetee lokaal aa poleeshya taapnoo indaa ma-araamid dageetee pagrebeng-andaa noo beelang kaasaapoolan? Mapagtalgedan kadi ti puersa ti Estados Unidos iti lokal a polisia tapno inda maaramid dagiti pagrebbenganda no bilang kasapulan?
Play Button How many vehicles are available? Play Button maano kadee tee mabaaleen aa lugloogan? Mano kadi ti mabalin a luglugan?
Play Button What is the telephone number? Play Button aanyaa tee beelang tee telepono? Ania ti bilang ti telepono?
Play Button Do you use radio communications? Play Button makeesarsareetakaa kadee tee radraadyoo? Makisarsaritaka kadi ti radradio?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page