Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button sa-aan-kaa ng-a soomardeng noo naa-ataak tee komboy! Saanka nga sumardeng no naatak ti komboy!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button aagmaneyho eetee naa-eenaayad ng-a taalo ng-a kilometro sakbaay ng-a soomardeng Agmaneho iti nainayad nga tallo nga kilometro sakbay nga sumardeng
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button sang-aagasut aa metro tee ka-aadayoona no sumorsorootkaa eetee haaywey Sangagasut a metro ti kaadayuna no sumursurotka iti hiwey
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button leemaapoolo ng-a metro tee ka-aadayoonaa no sumorsorootkaa tee il-eeley Limapulo nga metro ti kaadayuna no sumursurotka ti il-ili
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button noo peenaasardeng-daaka tee kaalsaada, mang-tedkaa tee hoosto ng-a paagba-eetan tee lugloogaan paara makaaleekawkaa noo kaaspang-areegan ket kasaapulaan No pinasardengdaka ti kalsada, mangtedka ti husto nga pagbaetan ti luglugan para makalikawka no kaspangarigan ket kasapulan
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button noo deemo makeeta tee komboy, aageenaayadkaa ken ooraayem tee trak tee mileetaar ng-a laabsaanakaa, ken soorotem daaytaay No dimo makita ti komboy, aginayadka ken urayem ti trak ti militar nga labsannaka, ken surutem daytay
Play Button No weapons. Play Button awaan eetee ar-armaas Awan iti ar-armas
Play Button No cell phone use. Play Button awaan tee aagaraamat eetee selyoolaar aa telepono Awan ti agaramat iti selyular a telepono
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button deemo ng-a baatuwen tee makaan weno daanom dageetee lokaal Dimo nga batuen ti makan wenno danum dagiti lokal
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button awaan tee aageewarwaraa weno aageebuntun eetee basoora tee kamkaampo tee soldaado weno tee paageruboowaatan ng-a lugloogaar Awan ti agiwarwara wenno agibunton iti basura ti kamkampo ti soldado wenno ti pagirubuwatan nga luglugar
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button lawlawem tee ooraay aanyaa ng-a napirdey aa trak tee komboy Lawlawem ti uray ania nga napirde a trak ti komboy
Play Button No flashing beacons. Play Button awaan eetee aagpagpageelap eetee ranranyang Awan iti agpagpa- gilap iti ranranyang
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button pagaasooleenaa-an tee loogaan kadaa aagsardeng tee loogaan Pagasulinaan ti lugan kada agsardeng ti lugan
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button aadaa maa-eeted ng-a makaan eetee soomaagmamaano ng-a kamkaampo tee mileetaar no aadaa mabaaleen Adda maited nga makan iti sumagmamano nga kamkampo ti militar no adda mabalin
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button mang-eetoogootka tee ado aa makaan ken daanom Mangitugotka ti adu a makan ken danum
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button no aagsardenk-aa paara ooraay aanyaaman aa gaapoonaa keno aagpaatpatooloy tee komboy, ooraayem tee loolong ng-a agaapoo tee mileetaar No agsardengka para uray aniaman a gapuna kenno agpat- patuloy ti komboy, urayem ti tulong nga aggappu ti militar
Play Button They will escort you back into position. Play Button kuyoogendakaa ng-a aagsoobley ng-a aagposishyon Kuyugendaka nga agsubbli nga agposision
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button awaan tee agaa-apaa weno aagsupsoopyaat eetee syaasinoomaan ng-a aagmaanmaneyho maa-eepang-gep laa-eng tee posishyon eetee komboy Awan ti agaapa wenno agsusuppiat iti siasinuman nga agmanmaneho maipanggep laeng ti posision iti komboy
Play Button Drive in a single file. Play Button aagmaneyho eetee maaysa ng-a linyaa Agmaneho iti maysa nga linia
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button dageetee aagmaanmaneyho ng-a paraa-eepos: aagsagaana ng-a soomardeng ken toomolung dageetee nadaadaa-el ng-a traatrak Dagiti Agmanmaneho nga Paraipus: agsagana nga sumardeng ken tumulong dagiti nadadael nga tratrak
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button eepaka-aamom eetee aanyaaman ng-a parpareekot dageetee sabsabaalee ng-a tagaamaneyho eetee komaander tee komboy Ipakaammom iti aniaman nga parparikut dagiti sabsabali nga tagamaneho iti komander ti komboy
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button awaan tee aagoosaar eetee drogaa weno omeenum tee aarak noo aagmaanmaneyho Awan ti agusar iti druga wenno uminom ti arak no agmanmaneho
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button masaapul ng-a aamom tee aagsookat tee gumgooma ken adaa-an-kaa tee hoosto ng-a rimreemiyenta Masapul nga ammom ti agsukat ti gomgoma ken addaanka ti husto nga rimrimienta
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button dageetee karkargaa, pagaalot, kawkawaar, gomgooma, ket, risponsibileedaad tee tagaamaneyho Dagiti karkarga, paggalot, kaw-kawar, gomgo-ma, ket responsibilidad ti tagamaneho
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button keetaa-em ng-a kanaayon no aagsardeng tee komboy Kitaem nga kanayon no agsardeng ti komboy
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page