Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button maano kadee aa tataa-o tee aagnanaa-ed deetoy aa loogaar? Mano kadi a tattao ti agnanaed ditoy a lugar?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button manoda ng-a bitbito tee aadaa kaanyaayo deetoy aa loogar? Manoda nga bitbito ti adda kaniayo ditoy a lugar?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button aadaa kadee tee sistema aa paagbeleng-an tee roogit deetoy aa loogaar? Adda kadi ti sistema a pagibellengan ti rugit ditoy a lugar?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button kaasaano ka-adaayoona tee kaskasilyas maaneepud dageetee bitbito? Kasano kaa-dayona ti kaskasilyas manipud dagiti bitbito?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button aanyaa ng-a klaasey ng-a pang-en tee aay-aayop ng-a mang-gang-gan deetoy aa loogaar? Ania nga klase nga pangen ti ay-ayup nga mangmgangan ditoy a lugar?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button aadaa kadee tee beeteeneeraariyo? Adda kadi ti betenerario?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button aadaa kadee ooraay aanyaa ng-a pab-paabreeka eetee loogaar? Adda kadi uray ania nga pab-pabrika iti lugar?
Play Button Is there a river nearby? Play Button aadaa kadee karayaan ng-a aaseedeg? Adda kadi karayan nga asideg?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button saadeeno tee pagapoowaan tee koryentey? Sadinno ti paggapuan ti koryente?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button aadaa kadee plaantaa tee koryentey ng-a aaseedeg? Adda kadi planta ti koryente nga asideg?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button aanyaa aa klaasey tee pang-koryentey ng-a gamgaamit ng-a us-oosaaren tee tataa-o? Ania a klase ti pangkoryente nga gamgamit nga us-usaren ti tattao?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button aagus-oosaarka kadee tee dee-koryentey ng-a daldaalikaan? Agus-usarka kadi ti de-koryente nga daldalikan?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button nag-kaapoo-oren kadee tee baaker tee loogaar? Nagkapooren kadi ti bakir ti lugar?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button aadaa kadee tubtooboo ng-a gaas deetoy? Adda kadi tubtubo nga gas ditoy?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button agus-oosaarka kadee tee gaas ng-a pang-paapoodot tee baalbalaay deetoy? Agus-usarka kadi ti gas nga pangpapudot ti balbalay ditoy?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button gaas kadee tee us-oosaaren aa paaglooto? Gas kadi ti us-usaren a pagluto?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button agus-oosarkayo kadee tee gaas propeyin ng-a tang-tang-key? Agus-usarkayo kadi ti gas propeyn nga tangtangke?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button saadeeno tee pangalaa-aanyoo tee gaas propeyin ng-a tang-tang-key? Sadino ti pangal-alaanyo ti gas propeyn nga tangtangke?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button aadaa kadee tee agus-ooseesa ng-a taa-o kadaageetee dey gaas ng-a gamgaamit tee balaay? Adda kadi ti agus-usisa nga tao kadagiti de gas nga gamgamit ti balay?
Play Button Is there an electrician here? Play Button aadaa kadee elektrishyan deetoy? Adda kadi elektrisian ditoy?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button aadaa kadee seestema ng-a mang-it-eeted tee daanom kadaageetee tagtaagibaalaay? Adda kadi sistema nga mangit-ited ti danum kadagiti tagtagibalay?
Play Button Where is the facility located? Play Button ayaanaa tee paasileedaad? Ayanna ti pasilidad?
Play Button How many people operate the system? Play Button maano ng-a tataa-o tee mang-patpataraay tee seestema? Mano nga tattao ti mangpatpataray ti sistema?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button naa-eekonektaado kadee tee sabsabaalee ng-a seestema ng-a mang-it-eeted tee daanom? Naikonektado kadi ti sabsabali nga sistema nga mangit-ited ti danum?
Play Button Is it functional? Play Button goomang-gaana kadee? Gumanggana kadi?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button saadeeno tee pagaapgaapwaan tee napresko ng-a daanom? Sadino ti paggapgappuan ti napresko nga danum?
Play Button Is it polluted? Play Button naala-okaan kadee tee roogit? Nalaokan kadi ti rugit?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button aadaa kadee maa-oosaar ng-a pang-trataar tee daanom? Adda kadi mausar nga pangtratar ti danum?
Play Button Is it chemical? Play Button kemeykaal kadee? Kemikal kadi?
Play Button Is it through filtration? Play Button aagdaalan kadee tee piltraashyon? Agdalan kadi ti piltrasyon?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button aagdaalan kadee tee sidimentaashyon? Agdalan kadi ti sedimentasion?
Play Button Where is the pumping station? Play Button saadeeno tee paagboombaa-an ng-a istaashyon? Sadinno ti pagbombaan nga istasion?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button maano ng-a tataa-o tee masaapul taapno mamaantineyr tee paanagandaar tee seestema? Mano nga tattao ti masapul tapno mamantinir ti panagandar ti sistema?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button nadaamaagmey ng-a aadaa soomaagmamaano ng-a parpaareekot eetee roogit deetoy sang-kakaaroban-aan Nadamagmi nga adda sumagmamano nga parparikot iti rugit ditoy sangkakarrubaan
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button aadaa kadee toobo eetee oonegnaa? Adda kadi tubo iti unegna?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button aadaa kadee aanyaaman ng-a parpaareekootyu maa-eepang-gep tee toobo? Adda kadi aniaman nga parparikutyo maipanggep ti tubo?
Play Button Does your toilet work? Play Button goomang-gaanaa kadee tee kaasilyaasyo? Gumanggana kadi ti kasilyasyo?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button maano kadee tee kaaskaasilyaas deeta balaayo? Mano kadi ti kaskasilyas dita balayyo?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button aadaa kadee sipteyk ng-a tang-keeyo? Adda kadi septik nga tangkeyo?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button aadaa kadee ooraay siyaasinoomaan ng-a makaataareemaa-an tee pagaasrinsadaa-an tee roogit? Adda kadi uray siasinuman nga makatarimaan ti pagarinsaadan ti rugit?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button nakontaakmo kaadin tee ooraay aasinoomaan maa-eepang-gep tee daaytoy aa paareekot? no kaasta aaseeno? Nakontakmo kadin ti uray asinuman maipanggep ti daytoy a parikut? No kasta asinno?
Play Button When did you contact them? Play Button kaatno mo ng-a kinontaak eesooda? Katno mo nga kinontak isuda?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button eepoolung-konto daaytoy idjaay kang-aatwaan ket kitaa-en no mataarimaa-anmee tee problema maa-eepang-gep tee paagebeleng-an tee roogit Ipulongkonto daytoy idiay kangatuan ket kitaen no matarimaanmi ti problema maipanggep ti pagibellengan ti rugit
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button kontaakenminto tee kompaanyaa tee paagebeleng-an tee roogit ken aamyunmee noo aanyaa tee na-aarameeden paara tee panang-taareemaa-an tee problema Kontakenminto ti kompania ti pagibellengan ti rugit ken ammuenmi no ania ti naaramiden para ti panangtarimaan ti problema
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page