Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button keetaa-ek maan tee aaydim? Kitaek man ti aydim?
Play Button Where do you live? Play Button saadeeno tee pagnanaa-eedam? Sadinno ti pagnanaedam?
Play Button Where is the farm located? Play Button aayaan tee taltaalun? Ayan ti taltalon?
Play Button What was produced on the farm? Play Button aanyaa tee ma-aap-aapet eetee taltaalun? Ania ti maap-apit iti taltalon?
Play Button Who confiscated the land? Play Button aaseeno eetee nang-kompiskaa tee dagaa? Asinno iti nangkumpiska ti daga?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button aaseeno eetee aageegeeyaan tee dagaam eetaan? Asinno iti aggigiyan ti dagam itan?
Play Button Have you talked with them? Play Button naakipagsaareetaaka kaadin kadaakwaada? Nakipagsaritaka kadin kadakuada?
Play Button Do you have documentation? Play Button aadaa kadee tee papapelesmo? Adda kadi ti pappapelesmo?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button aamom kadee no naapigaad? Ammom kadi no napeggad?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button kontaakekto tee hoosto ng-a aagtututooraay taapno useegen daaytoy ng-a baanag Kontakekto ti husto nga agtututuray tapno usigen daytoy nga banag
Play Button Please know we will assist you. Play Button masaapul ng-a ma-aamwaam ng-a toolong-aandakaanto Masapul nga maamuam nga tulungandakanto
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button masaapul ng-a paluboosam daageetee lokaal ng-a aagtutooraay ng-a araameedendaa tee panaagoosig Masapul nga palubusam dagiti lokal nga agtuturay nga aramidenda ti panagusig
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button masaapulmo tee mapaan eetee beys ken maakeesaa-ooka eetee maaysa ng-a mang-ipataara-os ng-a taa-o Masapulmo ti mapan iti beys ken makisaoka iti maysa nga mangipataraus nga tao
Play Button The name of the owner Play Button tee naagan tee aakin-kookwaa Ti nagan ti akinkukua
Play Button The name of the property Play Button tee naagan tee saaneekwaa Ti nagan ti sanikua
Play Button Location of the property Play Button loogaar tee saaneekwaa Lugar ti sanikua
Play Button Present use of the property Play Button aagdaama ng-a oosaar tee saaneekwaa Agdama nga usar ti sanikua
Play Button What is the condition of the property? Play Button aanyaa tee kasaasaa-aad tee saaneekwaa? Ania ti kasasaad ti sanikua?
Play Button We have to take you to the police station. Play Button masaapul ng-a eeyapaandakaa eetee istaashyon tee poleeshya Masapul nga iyapandaka iti istasion ti polisia
Play Button Who has the title? Play Button aaseeno tee aagig-igem tee teetulo? Asino ti agig-iggem ti titulo?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page