Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button eekaabilmo tee im-eemam deetaa maaneebela ken deemo aa pag-koteeyen eedaa Ikabilmo ti im-imam dita manibela ken dimo a pagkutien ida
Play Button You are breaking the curfew. Play Button deemo sursurooten tee karpyo Dimo sursuruten ti karpio
Play Button You were speeding. Play Button naagpaspaaskaa Nagpaspaska
Play Button The curfew is in effect. Play Button maanaarimaa-an tee karpyo Mannarimaan ti karpio
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button aamom kadee ng-a aadaa tee karpyo? Ammom kadi nga adda ti karpio?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button sa-aan ng-a nataalng-ed tee kalkaalye maaneepud eetaa Saan nga natalnged ti kalkalye manipud ita
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button kuyoogendakaa ng-a mapaan kadaageetee kakabyagaan Kuyugendaka nga mapan kadagiti kaka- biagian
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button eepakaa-amonto tee istaashyon tee poleeshya maa-eepang-gep tee karpyo Ipakaammonto ti istasion ti polisia maipanggep ti karpio
Play Button Turn off the engine. Play Button pataayem tee maakeenaa Patayem ti makina
Play Button Get out of your vehicle. Play Button roomwarkaa deetaa loogaanmo Rummuarka dita luganmo
Play Button May I see your ID, please? Play Button mabaaleen ng-a keetaa-ek man taa aaydim? Mabalin nga kitaek man ta aydim?
Play Button Where are you going? Play Button saadeeno tee papaanaam? Sadino ti papanam?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button aadaa kadee aw-aaweetmo ng-a ar-armaas? Adda kadi aw-awitmo nga ar-armas?
Play Button How much money are you carrying? Play Button maano tee kwaarta ng-a aaweetmo? Mano ti kuarta nga awitmo?
Play Button Who gave you the money? Play Button aaseeno tee nang-ted tee kwartaam? Asino ti nangted ti kuartam?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button aadaa kadee paaltugmo deetaa seerok tee pagtugawaan? Adda kadi pal-togmo dita sirok ti pagtugawan?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button ageelimlimeng-kaa eetee aanyaaman ng-a maa-eepaarit tee linteg? Agilemlemmengka iti aniaman nga maiparit ti linteg?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button gaapo taa deemoo seenorot tee linteg, masaapul ng-a aarestuwendakaa Gapu ta dimo sinurot ti linteg, masapul nga arestuendaka
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button makeesakaaykaa kadakaamee ng- mapaan eetee istaashyon tee poleeshya Makisakayka kadakami nga mapan iti istasion ti polisia
Play Button We detained this man at ___. Play Button ing-kolung-mee daaytoy aa lalaakee idyaay ___ Ingkulongmi daytoy a lalaki idiay ___
Play Button He broke the curfew. Play Button sa-aanaa ng-a seenorot tee karpyo Saanna nga sinurot ti karpio
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button matoolong-anaakaamey ng-a mang-paanek-nek tee keenaataa-onaa? Matulungannakami nga mangpanek-nek ti kinataona?
Play Button He was hiding a gun. Play Button naageelemeng eesoonaa tee maaysa aa paaltog Nagilemmeng isuna ti maysa a paltog
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page