Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button ma-awaatam kaadee daaytoy aa pagsaasaa-o? Maawatam kadi daytoy a pagsasao?
Play Button We are here to help you. Play Button aadaa kamee deetoy aa tumulong ken-kaa Adda kami ditoy a tumulong kenka
Play Button I do not understand your language. Play Button sa-aan-ko a maa-awaatan eetee pagsaasaa-om Saanko a maawatan iti pagsasaom
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button awaan tee magasaarita daayoy aa pagsaasaa-o Awan ti magasarita daytoy a pagsasao
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button eekaareegaatam aa soombaatan daageetoy saalodsoodko aa "wen" wenno "sa-aan" Ikarigatam a sumbatan dagitoy saludsodko a "wen" wenno "saan"
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button eekootim daaytaa oolom tee kaastoy noo "wen" Ikutim dayta ulom ti kastoy no "wen"
Play Button Move your head like this for "no." Play Button eekootim daaytaa oolom tee kaastoy noo "sa-aan" Ikutim dayta ulom ti kastoy no "saan"
Play Button Do you know where you are? Play Button aamum kaadee tee aayanmo? Ammom kadi ti ayanmo?
Play Button We cannot give you anything to eat or drink. Play Button sa-aan dakaa ng-a maa-eekaan tee ooraay aanyaaman aa makaan wenoo eenoomen Saan daka nga maikkan ti uray anyaman a makan wenno inumen
Play Button If you need surgery, your stomach must be empty. Play Button noo masaapulmo tee operaashyon, masaapul ng-a awaan tee nagyaan tee chyaanmo No masapulmo ti operasion, masapul nga awan ti nagyan ti tianmo
Play Button We will give you food and drink as soon as it is safe to do so. Play Button ikaandakaanto tee makaan ken eenoomen apaaman ng-a awaan tee deleekaadonen Ikkandakanto ti makan ken inumen apaman nga awan ti delikadonan
Play Button Are you thirsty? Play Button makaa-in eenoomkaa kaadee? Makain-inomka kadi?
Play Button Are you hungry? Play Button mabisbeesin-kaa kaadee? Mabisbisinka kadi?
Play Button Do you need to urinate? Play Button masaapulmo kaadee tee omisboo? Masapulmo kadi ti umisbo?
Play Button Do you need to defecate? Play Button masaapulmo kaadee tee toomaakee? Masapulmo kadi ti tumakki?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button kayaatmoo kaadee tee seegaarilyo? Kayatmo kadi ti segarilio?
Play Button I understand. Play Button maa-awaatak Maawatak
Play Button I do not understand. Play Button sa-aan-ko aa maa-awaatan Saanko a maawatan
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button padaasenminto eetee makeekontaak tee ooraay seenoo deetaa bung-goymo Padasenminto iti makikontak ti uray sinno dita bunggoymo
Play Button Please. Play Button pang-a-aasim man Panga-asim man
Play Button Thank you. Play Button aagyaamanaak Agyamanak
Play Button You are welcome. Play Button awaan tee aanyaamanaa Awan ti aniamanna
Play Button Thank you for talking with me. Play Button paagyaamanaak tee panaakisaareetam kanyaak Pagyamanak ti panakasaritam kaniak
Play Button I will talk with you again. Play Button kasaareetakaanto maanen Kasaritakanto manen
Play Button Good-bye. Play Button diyos tee aagbaatey Dios ti agbati
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page