Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you in pain? Play Button aadaa kaadee marikriknaam aa saakit? Adda kadi marikriknam a sakit?
Play Button Where is your pain? Play Button aayanaa tee naasaakitmo? Ayanna ti nasakitmo?
Play Button Is the pain here? Play Button deetoy kaadee tee naasaakit? Ditoy kadi ti nasakit?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button aadaa kaadee tee ooraay aanyaa aa makaapaagen aawa tee saakitna? Adda kadi ti uray ania a makapagyen awa ti sakitna?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button aadaa kaadee tee ooraay aanyaa aa makaapaadegdeg tee saakitna? Adda kadi ti uray ania a makapadegdeg ti sakitna?
Play Button Did the pain start today? Play Button nang-roogee kaadee tee saakitna eetaataa? Nangrugi kadi ti sakitna itatta?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button manoo ng-a aaldaawen ng-a aadaa marikriknaam aa saakit? Mano nga aldawen nga adda marikriknam a sakit?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button eeladaawam tee kaadegsen tee saakitna aa maaneepud tee maaysa ing-gaanat sang-aapoolo a rukod Iladawam ti kadeksen ti sakitna a manipud ti maysa inggana't sangapulo a rukod
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button sang-aapoolo tee kakaaruwaan aa mabaaleen aa saakitna, ken maaysa noo awaan tee saakitna poolos Sangapulo ti kakaroan a mabalin a sakitna, ken maysa no awan ti sakitna a pulos
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button ing-aatoom tee ramraamaay Ingatom ti ramramay
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page