Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button aagsaaksaakitka kaadee? Agsaksakitka kadi?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button nang-roogeeka kaadee ng-a aagsaaksaakeet eetaataa ng-a aaldaw? Nangrugika kadi nga agsaksakit itatta nga aldaw?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button maanoo ng-a aaldaawen ng-a naagsaaksaakitkan? Mano nga aldawen nga nagsaksakitkan?
Play Button Is the sickness here? Play Button deetoy kaadee tee ayaan tee nasaakit? Ditoy kadi ti ayan ti nasakit?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button makaasarsarwaaka kaadee? Makasarsaruaka kadi?
Play Button Did the nausea start today? Play Button nang-roogee kaadee tee panaagsarsarwaam eetaataa ng-a aaldaw? Nangrugi kadi ti panagsarsaruam itatta nga aldaw?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button maanoo ng-a aaldaw ng-a naagsarsarwaaka? Mano nga aldaw nga nagsarsarwaka?
Play Button Have you been vomiting? Play Button naagsarsarwaaka kaadee? Nagsarsarwaka kadi?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button aadaa kaadee tee ooraay aanyaa aa daara tee saarwaam? Adda kadi ti uray ania a dara ti saruam?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button aadaa kaadee tee ooraay aanyaa aa ng-eesit aa koolor tee saarwaam? Adda kadi ti uray ania a ngisit a kolor ti saruam?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button naagtaaktaakeekan kaadee? Nagtaktakekan kadi?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button naamin-aanooka kaadin ng-a teemaakee eetaataa? Namin-anoka kadin nga timakki itatta?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button maapunoona ng-a taa daaytoy tee taakim eetaataa? Mapunnona nga ta daytoy ti takkim itatta?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button aada-aan kaadee tee ooraay aanyaa man aa daara tee taakim? Addaan kadi ti uray ania man a dara ti takkim?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button aagdardaara kaadee tee keretmoo? Agdardara kadi ti kerretmo?
Play Button Have your stools been black? Play Button ng-emismeesit kaadin tee taaktaakim? Ngemismisit kadin ti taktakkim?
Play Button Do you have worms? Play Button aadaa kaadee tee egesmo? Adda kadi ti igesmo?
Play Button Do you have malaria? Play Button aagmalaaryaaka kaadee? Agmalariaka kadi?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button aagsaarutka kaadee? Agsarutka kadi?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button aamum kaadee noo aanyaa tee kayaatmoo aa saawen eetee ets-aay-vee? Ammom kadi no ania ti kayatmo a saw-en iti HIV?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button aamum kaadee noo aanyaa tee kayaatkoo aa saawen eetee eydz? Ammon kadi no ania ti kayatko a saw-en iti AIDS?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button na-eempeksiyonaanka kaadee tee ets-aay-vee aa meekrobyo? Naimpeksionanka kadi ti HIV a mikrobio?
Play Button Do you have AIDS? Play Button aadaa kaadee tee eydz moo? Adda kadi ti AIDS mo?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button masaapulmoo tee aagpaa-iksaamen tee daara paara tee ets-aay-vee aa meekrobyo Masapulmo ti agpa-iksamen ti dara para ti HIV a mikrobio
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page