Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button nasaakit kaadee deetoy aa soosoo-op moo ng-a inaak sagsaageeden? Nasakit kadi daytoy a susuop mo nga innak sagsagiden?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button nasaakit kaadee eetee daadooma paay aa soosoo-op mo? Nasakit kadi iti daduma pay a susuop mo?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button aanyaa aa soosoo-op eetee kakaarowaan ng-a aagsaagsakit? Ania a susuop iti kakaroan nga agsaksakit?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button aagsaakit kaadee daytoy aa piskel moo ng-a inaak saagsaageegen? Agsakit kadi daytoy a piskel mo nga innak sagsagiden?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button aadaa kaadee tee saakit tee ooraay aanyaa aa daadooma paay aa piskel mo? Adda kadi ti sakit ti uray ania a dadduma pay a piskel mo?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button ayaana kaadee tee nasaakit aa piskel? Ayanna kadi ti nasakit a piskel?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button aagbetbeteg kaadee daaytoy aa piskel? Agbebetteg kadi datyoy a piskel?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button naatukoolaan-kan kaadee tee ooraay aanyaa aa tooltoolang? Natukkolankan kadi ti uray ania a tultulang?
Play Button What bones have you broken? Play Button aanyaa aa tultoolang-mo tee naatookulen? Ania a tultulangmo ti natukkolen?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button nasaakit kaadee noo araameedek daaytoy? Nasakit kadi no aramidek daytoy?
Play Button Do this. Play Button araameedem daaytoy Aramidem daytoy
Play Button You need an x-ray of your bone. Play Button masaapulmoo tee eks-rey tee toolaang Masapulmo ti eksrey ti tulang
Play Button I will examine the x-ray and tell you what I see. Play Button iksaameenektoo tee eks-rey ken eebagaak ken-kaa noo aanyaa tee naakeetak Iksaminekto ti eksrey ken ibagak kenka no ania ti nakitak
Play Button The bone here is broken. Play Button naatookol tee toolaang deetoy Natukkol ti tulang ditoy
Play Button The bone here is not broken. Play Button sa-aan aa naatookol tee toolaang deetoy Saan a natukkol ti tulang ditoy
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button masaapulmoo tee kast taapno tooloong-anaana ng-a oomimbaag tee toolaang Masapulmo ti kast tapno tulunganna nga umimbag ti tulang
Play Button Do not remove the cast. Play Button sa-aan moo ng-a ikaaten tee kast Saan mo nga ikkaten ti kast
Play Button Do not get the cast wet. Play Button sa-aan moo aa baaybaay-aan aa maabasaa tee kast Saan mo a baybay-an a mabasa ti kast
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button masaapulmoo tee sang-et ng-a toomoolong tee panaagimbag tee soogat Masapulmo ti sanget nga tumulong ti panagimbag ti sugat
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button mabaaleen ng-a ikaatem tee sang-et noo lineesam tee bagbagim Mabalin nga ikkatem ti sanget no linisam ti bagbagim
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button masaapul aa baleewan tee sang-et kaalpasaan aa lineesam tee bagbagim Masapul a baliwan ti sanget kalpasan a linisam ti bagbagim
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button masaapulmo eetee metaal aa plaata ken turturnilyo taapno maatoolung-an tee panaagimbag tee toolaang-mo Masapulmo iti metal a plata ken turturnilio tapno matulungan ti panagimbag ti tulangmo
Play Button We need to take you to the Operating Room to put you back together. Play Button masaapul ng-a eeyapaandakaa tee pag-opera-aan aa kwarto paara maa-eeyurnosdakaa Masapul nga iyapandaka ti Pag-operaan a Kuarto para maiurnosdaka
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page