Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an Intra-Uterine Device (birth control device)? Play Button aadaa kaadee tee intra-yooterin-deevaays moo (araamat tee pang-laaped tee aganaak)? Adda kadi ti Intra Uterine Device mo (aramat ti panglapped ti aganak)?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button naglaktawkan kaadee tee panaag-kadawyuwanmo taay nabee-it paay? Naglaktawkan kadi ti panagkadaywanmo tay nabiit pay?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button agus-oosarka kaadee tee tabtaableta aa paara pang-laped tee aganaak? Agus-usarka kadi ti tabtableta a para panglapped ti aganak?
Play Button Are you pregnant? Play Button maaseekoog-ka kaadee? Masikugka kadi?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button maanoo kaadee aa boolaanen aa maaseekug-kaa? Mano kadi a bulanen a masikugka?
Play Button How many babies do you have? Play Button aadaa maanoon aa taagtaagibeemun? Adda manon a tagtagibimon?
Play Button Have you been raped? Play Button naaraameskaa kaadee? Narameska kadi?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button masaapul ng-eksaameenendakaa aa naalaa-ing Masapul nga iksaminendaka a nalalaing
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button salaakneebanminto aa kalaalaa-ing-anaa tee preebaashyam Salaknibanminto a kalalainganna ti pribasiam
Play Button Does this hurt? Play Button nasaakit kaadee daaytoy? Nasakit kadi daytoy?
Play Button Do not push yet. Play Button sa-aan-kaa paay ng-a aagedek Saanka pay nga ageddek
Play Button Push now. Play Button aagedekan Ageddekkan
Play Button Push now as hard as you can. Play Button aagedekan eetataa tee kalaalaa-ing-anaa oonaay Ageddekkan itatta ti kalalainganna unay
Play Button The baby is here. Play Button aadaa deetoyen tee taageebee Adda ditoyen ti tagibi
Play Button It is a boy. Play Button lalaakee eesona Lalaki isona
Play Button It is a girl. Play Button babaa-ee eesona Babai isona
Play Button The baby looks healthy. Play Button nasaalun aat tee taageebee Nasalun-at ti tagibi
Play Button We will take good care of the baby. Play Button aaywaanan mee aa nalaa-ing tee taageebee Iwanan mi a nalaing ti tagibi
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page