Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button aagsaaksaakit tee aanaakmoo Agsaksakit ti anakmo
Play Button Your child is hurt. Play Button nasaaktaan tee aanaakmoo Nasaktan ti anakmo
Play Button We need to care for your child. Play Button masaapul ng-a aaywaanan mee tee aanaakmoo Masapul nga iwanan mi ti anakmo
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button masaapul ng-a eepabaatim paay tee aanaakmoo deetoy Masapul nga ipabatim pay ti anakmo ditoy
Play Button You may stay with your child. Play Button mabaaleenmo aa kaadwaa-an tee aanaakmoo Mabalinmo a kadduaan ti anakmo
Play Button Let us examine your child in private. Play Button baay-am ng-a iksaamyenenmee aa bookbookud tee aanaakmoo Bay-am nga ikasaminenmi a bukbukod ti anakmo
Play Button Your child will get better soon. Play Button soomayaa-aatun tee aanaakmoo eetee maabee-it Sumayaatton ti anakmo iti mabiit
Play Button This medicine will help your child. Play Button tuloong-anaantoo daaytoy ng-a aagas tee aanaakmoo Tulungannanto daytoy nga agas ti anakmo
Play Button Did your child eat today? Play Button nang-an kaadin tee aanaakmoo eetaataa? Nangan kadin ti anakmo itatta?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button nang-an kaadin tee aanaakmoo eedee kaalmaan? Nangan kadin ti anakmo idi kalman?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button nakaa-eesboo kaadin tee aanaakmoo eetaataa? Nakaisbo kadin ti anakmo itatta?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button naakataakee kaadin tee aanaakmoo tee ooraay aanyaa eetaataa? Nakatakki kadin ti anakmo ti uray ania itatta?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button naakataakee kaadin tee aanaakmoo tee ooraay aanyaa eedee kalmaan? Nakatakki kadin ti anakmo ti uray ania idi kalman?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button naagtaakee kaadin tee ooraay aanyaa tee aanaakmoo? Nagtakki kadin ti uray ania ti anakmo?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button naagsarsarwaa kaadin tee aanaakmoo? Nagsarsarua kadin ti anakmo?
Play Button Your child looks healthy. Play Button nasaalun aat tee itsoora tee aanaakmoo Nasalun-at ti itsura ti anakmo
Play Button Your child will be fine. Play Button soomaayaa-aatoo tee aanaakmoo Sumayaatto ti anakmo
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button aagsakeetoo aa maabayaag tee aanaakmoo Agsakitto a mabayag ti anakmo
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button aagimbagtoo aa na-aalaay-aay daaytoy saakit, ng-em aabsooblinto met laa-eng ng-a intero tee saloon-aat tee aanaakmoo Agimbagto a naalayay daytoy a sakit, ngem agsublinto met laeng nga intero ti salun-at ti anakmo
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button pakaanem tee aanaakmoo tee sagaabaaseet kadaa soomaagmamaanoo ng-a oraas Pakanem ti anakmo ti saggabassit kada sumagmamano nga oras
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button tuloong-am tee aanaakmoo ng-a oominum eetee daaytoy kadaa soomaagmamaanoo ng-a oraas Tulungam ti anakmo nga uminom iti daytoy kada sumagmamano nga oras
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button eepaatomarmo daaytoy ng-a aagas tee aanaakmoo kadaa kwaatro oraas Ipatomarmo daytoy nga agas ti anakmo kada kuatro oras
Play Button Allow your child to sleep. Play Button baay-am aa matoorog tee aanaakmoo Bay-am a maturog ti anakmo
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button masaapulmoo tee kalaalaa-ing-gan naa ng-a paanaa toorog aa kaas tee paanaatoorog aanaakmoo Masapulmo ti kalalainggan na nga pana turog a kas ti pannaturog ti anakmo
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button eesooblim tee anaakmoo deetoy noo beegaat Isublim ti anakmo ditoy no bigat
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button eesooblim tee anaakmoo deetoy noo awaan tee paagsaaya-aatan intun beegaat Isublim ti anakmo ditoy no awan ti pagsayaatan inton bigat
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button eetooloyminto ng-a eepaaka-aamo ken-kaa pang-kep tee saloon-aat tee aanaakmoo Ituloyminto nga ipakaammo kenka pangkep ti salun-at ti anakmo
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page