Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button aagmoolaagatkaa Agmulagatka
Play Button Close your eyes. Play Button aag-keedemkaa Agkidemka
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button aadaa kaadee tee ooraay aanyaa aa naa saakit tee maatmaatam? Adda kadi ti uray ania a na sakit ti matmatam?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button agaan-aanchokus kaa kaadee? Aganantiokos ka kadi?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button agoos-oosarkaa kaadee tee lenlentee tee mataa? Agus-usarka kadi ti lenlenti ti mata?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button paareho kaadee aa naalawag tee paanageetam? Pareho kadi a nalawag ti panagkitam?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button aanyaa aa mataa tee aadaa-an tee problema? Ania a mata ti addaan ti problema?
Play Button Do you see my fingers? Play Button maakitkeetam kaadee tee ramraamaaykoo? Makitkitam kadi ti ramramayko?
Play Button Are they clear? Play Button naalawagda kaadee? Nalawagda kadi?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button maanoo kaadee tee maakitkeetam aa ramraamaay eetaataa? Mano kadi ti makitkitam a ramramay itatta?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button sireekpek tee maatmataam eetee daaytoy Siripek ti matmatam iti daytoy
Play Button Keep your head still. Play Button sa-aan moo aa paag-kutchen tee oolum Saan mo a pagkuttien ti ulom
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button koomeetakaa tee deretso ken eepamaaysam aa keetaa-en tee maaysa aa baanag Kumitaka ti deretso ken ipamaysam a kitaen ti maysa a banag
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button kaabayaatan aa sirsireepek tee maatmataam, eetooloymo ng-a eepampaaminsaan Kabayatan a sirsiripek ti matmatam, ituloymo nga ipampaminsan
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button eekaak tee soomaagmamaanoo aa paatpaatedted tee ooneg mataam Ikkak ti sumagmamano a patpatedted ti uneg ti matam
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button poog-aawak tee aang-in tee ooneg tee mataam Pug-awak ti angin ti uneg ti matam
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button agtaalnaakaa aa nasaaya-aat kaabayaatan ng-a ik-eekaatek tee pooling tee mataam Agtalnaka a nasayaat kabayatan nga ik-ikkatek ti poling ti matam
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page