Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button eekiloom tataag-kyaagmo Ikillom tatagkiagmo
Play Button Bend your leg. Play Button eekiloom taaguroong-mo Ikillom tagorongmo
Play Button Breathe normally. Play Button agaang-eskaa tee kaas gagaang-aay Agangeska ti kas gagangay
Play Button Close your eyes. Play Button eekeedemo Ikidemmo
Play Button Close your hand. Play Button eekimkimoo taa eemam Ikimkimmo ta imam
Play Button Close your mouth. Play Button eekaa-emo taa ng-eewaatmo Ikaemmo ta ngiwatmo
Play Button Cough. Play Button ooyek Uyek
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button eeyooyekmoo tee soomaagmamaanoo turkaak deetoy aa kopaa Iyuyekmo ti sumagmamano a turkak ditoy a kopa
Play Button Hold this under your tongue. Play Button paageeyaanem daaytoy deetaa seeruk tee deelam Paggiyanem daytoy dita sirok ti dilam
Play Button Hold your breath. Play Button eesardeng tee panaag-ang-esmoo Isardeng ti panagangesmo
Play Button Lie down. Play Button aagidaakaa Agiddaka
Play Button Lie flat. Play Button aagidaaka aa paatad Agiddaka a patad
Play Button Lie on your abdomen. Play Button aagdaatakaa Agdataka
Play Button Lie on your back. Play Button aagpaaklebkaa Agpaklebka
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button keetaa-em tee eemaak ng-a aag-kukootee Kitaem ti imak nga agkutkuti
Play Button Look down. Play Button koomeetakaa tee babaa Kumitaka ti baba
Play Button Look straight. Play Button koomeetakaa aa deretso Kumitaka a deretso
Play Button Look up . Play Button koomeetakaa tee ng-aato Kumitaka ti ngato
Play Button Open. Play Button aagmoolaagat Agmulagat
Play Button Open your eyes. Play Button aagmoolaagatkaa Agmulagatka
Play Button Open your hand. Play Button eeyookraadmoo taa eemam Iyukradmo ta imam
Play Button Open your mouth. Play Button eeng-ang-am taa ng-eewaatmo Inga-ngam ta ngiwatmo
Play Button Push here. Play Button eedoorunmo deetoy Iduronmo ditoy
Play Button Sit down. Play Button aagtoogawka Agtugawka
Play Button Sit up. Play Button aagtoogawka aa deeretso Agtugawka a deretso
Play Button Squeeze here. Play Button piselem deetoy Peselem ditoy
Play Button Stand on the scale. Play Button toomaakderka eetee eskaala Tumakderka iti eskala
Play Button Stand up. Play Button toomaakderka Tumakderka
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button loomang-aabka ken oomang-eskaa ng-a aagpaaruwaar Lumangabka ken umangeska nga agparuar
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button sageedem tee eemak eetee daaytoy aa raamaay Sagidem ti imak iti daytoy a ramay
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button sageedem tee agung-mo aa kaastoy Sagidem ti agongmo a kaastoy
Play Button Turn around. Play Button aagpooseepuskaa Agpusiposka
Play Button Turn onto this side. Play Button aagsikeeg-kaa Agsikigka
Play Button Walk like this. Play Button maagnaaka tee kaastoy Magnaka ti kastoy
Play Button Walk towards me. Play Button maagnaa ng-a aagpatoorung kanyaak Magna nga agpaturong kaniak
Play Button You need an x-ray of your chest. Play Button masaapulmo tee eks-rey tee baarookung-moo Masapulmo ti eksrey ti barukongmo
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page