Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Everything will be done to get you fixed up again. Play Button araameeden aamin tee kaba-elaan taapnoo soomaalon-aatkaa maanen Aramiden amin ti kabaelan tapno sumalun-atka manen
Play Button You are only slightly wounded. Play Button naasoogaatan-kaa tee baasit laa-eng Nasugatanka ti bassit laeng
Play Button You will soon be up again. Play Button soomaalon-aatkaantoo maanen tee mabee-eeten Sumalun-atkanto manen ti mabiiten
Play Button Your condition is serious, but you will get better. Play Button graabey tee kasaasa-aadmoo, ng-em soomayaa-atkaanto met laa-eng Grabe ti kasasaadmo, ngem sumayaatkanto met laeng
Play Button You will get better if you let us take care of you. Play Button soomayaa-atkaanto noo eepaaloobusmo ng-a aaywaanan dakaa Sumayaatkanto no ipalubosmo nga aywanan daka
Play Button You are seriously hurt. Play Button graabey tee soogatmo Grabe ti sugatmo
Play Button You are seriously ill. Play Button graabey tee saaksakeetmo Grabe ti saksakitmo
Play Button It will probably take a long time for you to get better. Play Button seegooro boomaayag too tee panaagla-eng moo Siguro bumayag to ti panaglaeng mo
Play Button The surgery was successful. Play Button nagbaaleegee tee operaashyon Nagballigi ti operasion
Play Button We were able to help you. Play Button naa-aaywaanan dakaan Naaywanan dakan
Play Button We had to remove this. Play Button masaapul ng-a ikaaten mee daaytoy Masapul nga ikkaten mi daytoy
Play Button We tried, but we could not save this. Play Button peenaadasmee ng-em sa-aan mee aa maa-eesaalbar daaytoy Pinadasmi, ngem saan mi a maisalbar daytoy
Play Button You were hurt very badly. Play Button nasaakeetaan-kaa un-oonaay Nasakitanka un-unay
Play Button You will be fine. Play Button soomayaa-atkaanto Sumayaatkanto
Play Button You will need time to heal. Play Button masaapul moo tee oraas ng-a oomeembag Masapul mo ti oras nga umimbag
Play Button We will arrange for your transport back to your country. Play Button oornosenminto tee panaagloogaanmoo ng-a aagsooblee eetee eelim Urnosenminto ti panagluganmo nga agsubli iti ilim
Play Button We will send you to another place. Play Button eeyapaandakaa tee sabaalee aa loogar Iyapandaka ti sabali a lugar
Play Button You need more care. Play Button masaapulmoo tee aadoo paay aa panaagtaaraaken Masapulmo ti adu pay a panagtaraken
Play Button You will return to your Unit when you are better. Play Button aagsoobleekaanto tee yooneetmo noo loomaa-ing-kaan Agsublikanto ti yunitmo no lumaingkan
Play Button I will be back soon. Play Button aagsooblee-aaktoo tee maabee-it Agsubliakto ti mabiit
Play Button I will check back later to see how you are doing. Play Button keetaa-enkaantoo maanen noo madaamdamaa taapnoo ma-aamwan noo kasaanoo tee kasaasaa-aadmo Kitaenkanto manen no madamdama tapno maamuan no kasano ti kasasaadmo
Play Button Return tomorrow so we can be sure you get better. Play Button aagsoobleeka noo beegat taapnoo maaseegooraadomi-ng-a lim-maa-ing-kaan Agsublika no bigat tapno masiguradomi nga lim-maingkan
Play Button Return in one week so we can be sure you get better. Play Button aagsoobleeka eetee kaa lawaasan naa taapnoo maaseegooraadomi-ng-a lim-maa-ing-kaan Agsublika iti ka lawasan na tapno masiguradomi nga lim-maingkan
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page