Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following diseases? Play Button adaa-aan-kaa kaadee tee ooraay aanyaa man kadaageetoy aa soomarsaaroonoo aa saaksaakit? Addaanka kadi ti uray ania man kadagitoy a sumarsaruno a saksakit?
Play Button AIDS Play Button eydz AIDS
Play Button Anemia Play Button aanemya / koorang tee daara Anemia / Kurang ti dara
Play Button Arthritis Play Button raayooma Rayuma
Play Button Asthma Play Button ang-kit Angkit
Play Button Bronchitis Play Button bron-keetis Bronkitis
Play Button Cancer Play Button kaanser Kanser
Play Button Chickenpox Play Button tooko Tuko
Play Button Cholera Play Button koleraa Kolera
Play Button Common cold Play Button gagaang-aay aa paanaateng Gagangay a panateng
Play Button Depression Play Button depreshyan Depresion
Play Button Diabetes Play Button deeyaabetis / sobraa tee aasookaar tee daara Diabetis / Sobra ti asukar ti dara
Play Button Diphtheria Play Button dipteriya Dipteria
Play Button Disease of the blood Play Button saakit tee daara Sakit ti dara
Play Button Eczema Play Button koorad Kurad
Play Button Fungus Play Button boo-ot Buot
Play Button Gonorrhea Play Button saareepet / sa-aan aa maakaa-isbo Saripet / Saan a maka-isbo
Play Button Heart failure Play Button nakaapsut aa panaagbumbaa tee pooso Nakapsut a panagbomba ti puso
Play Button Heart murmur Play Button taraameetim tee pooso Taramitim ti puso
Play Button Hepatitis Play Button heepaateetis / saakit tee daalem Hipatitis / Sakit ti dalem
Play Button Herpes Play Button erpis Erpis
Play Button Infection anywhere Play Button impekshan tee ooraay aadeenoman Impeksion ti uray adinoman
Play Button Influenza Play Button traang-kaaso Trangkaso
Play Button Insect bite that is serious Play Button nakaaroo aa kagaat tee insekto Nakaro a kagat ti insekto
Play Button Yellow skin Play Button doomooyaw aa koodil Dumuyaw a kudil
Play Button Malaria Play Button malaariya Malaria
Play Button Measles Play Button kaamoras Kamoras
Play Button Mental disease Play Button saakit tee kapaanoonootaan ootek Sakit ti kapanunutan utek
Play Button Mumps Play Button pang-pang-al / kaabkaabee Pangpangal / Kabkabbi
Play Button Nervous breakdown Play Button nakaaroo oonaay aa pang-nerbyus Nakaro unay a pangnerbios
Play Button Paratyphoid fever Play Button teepus Tipus
Play Button Peritonsillar abscess Play Button limteg aa nagnaanaa ng-a tonsil Limteg a nagnana nga tonsil
Play Button Plague Play Button pestey Peste
Play Button Pleuritis Play Button nadaanoomaan aa baraa Nadanuman a bara
Play Button Pneumonia Play Button polmonyaa Pulmonia
Play Button Polio Play Button polyo Polio
Play Button Rabies Play Button raabis / impekshan aa kaag-kaagaat tee aayup Rabis / Impeksion a kagkagat ti ayup
Play Button Ringworm Play Button koorad Kurad
Play Button Scabies Play Button gaadil Gaddil
Play Button Scarlet fever Play Button aaglabaasit aa sing-ng-aw tee koodil Aglabbasit a sing-ngaw ti kudil
Play Button Scurvy Play Button naalaabes aa panaagdardaara tee googoogot tee ng-eepen / saakit dee googot Nalabes a panagdardara ti guggugot ti ngipen / Sakit ti gugot
Play Button Sexually transmitted disease (STD) Play Button saakit aa nagaapo tee panaagdinaa tee babaa-ee ken lalaakee (es-tee-dee) Sakit a naggappu ti panagdinna ti babai ken lalaki (STD)
Play Button Skin disease Play Button saakit dee koodil Sakit ti kudil
Play Button Smallpox Play Button burtong Burtong
Play Button Syphilis Play Button seepilis Sipilis
Play Button Tapeworm infection Play Button impekshan tee aariyek Impeksion ti ariek
Play Button Tetanus Play Button tetaanus Tetanus
Play Button Tonsillitis Play Button impekshan tee tonsil Impeksion ti tonsil
Play Button Trench mouth Play Button aaras Aras
Play Button Trichinosis Play Button treekonosis Trikonosis
Play Button Tuberculosis Play Button saarut Sarut
Play Button Typhoid fever Play Button teepus Tipus
Play Button Warts Play Button tookaaktookaak Tukaktukak
Play Button Worms Play Button ig-iges Ig-igges
Play Button Yellow fever Play Button saakit ng-a aagdooyaw tee koodil aa naagaapo tee naa-eedumdoomaa aa klaasey aa laamuk Sakit nga agduyaw ti kudil a naggapu ti naidumduma a klase a lamok
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page