Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button aanyaa tee ana-eeket-deng aa naaganmo? Ania ti anaiketdeng a naganmo?
Play Button What is your family name? Play Button aanyaa tee aapeelyedom? Ania ti apilyedom?
Play Button What is your nationality? Play Button aanyaa tee naashonaalidaadmo? Ania ti nasionalidadmo?
Play Button What country were you born in? Play Button aanyaa aa paagilyan eetee nakaa-iyanakaam? Ania a pagilian iti nakaiyanakam?
Play Button How old are you? Play Button maanoo tee taawenmo? Mano ti tawenmo?
Play Button Do you have an identity card? Play Button aadaa tee aaydim aa tarheyta? Adda ti idem a tarheta?
Play Button Show me your identification. Play Button eepaakeetam kanyaak tee aaydim Ipakitam kaniak ti idem
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button aadaa kaadee tee ooraay aanyaaman aa madee aa marikreeknaam kadaageetee aag-aagas? Adda kadi ti uray aniaman a madi a marikriknam kadagiti ag-agas?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button aanyaa tee naagan tee aagas aa nagaapwaan tee madee aa marikreeknaam? Ania ti nagan ti agas a naggapuan ti madi a marikriknam?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button aadaa kaadee tee aal-aalerjik mo kadaageetee aag-aagas? Adda kadi ti al-alergek mo kadagiti ag-agas?
Play Button What is your religion? Play Button aanyaa tee relihyon mo? Ania ti relihion mo?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button aagtabtabaakookaa kaadee? Agtabtabakoka kadi?
Play Button How many packs per day do you smoke? Play Button maanoo aa kinaaha tee sigsigaarilwem tung-gaal aaldaw? Mano a kinaha ti sigsigarilioem tunggal aldaw?
Play Button Are you married? Play Button aadaa kaadee tee aasaawamun? Adda kadi ti asawamon?
Play Button Do you have any children? Play Button aadaa kaadee tee aan-naak mo? Adda kadi ti an-nak mo?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page