Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button naasoogaatan-kaa Nasugatanka
Play Button You are ill. Play Button aagsaaksaakitkaa Agsaksakitka
Play Button Lie still. Play Button aagidaakaa aa nataalnaa Agiddaka a natalna
Play Button We will take care of you. Play Button aaywaanan dakaanto Iwanan dakanto
Play Button Let us help you. Play Button baay-am aa toolong-andakaa Bay-am a tulongandaka
Play Button We must examine you carefully. Play Button masaapul ng-a iksaameenedakaa aa naalaa-eeng Masapul nga iksaminendaka a nalalaing
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button eekaareegaatanminto aa sa-aandakaa oonaay aa saktaan Ikarigatanminto a saandaka unay a saktan
Play Button Do exactly what we ask. Play Button araameedem ng-a apaageeso tee aanyaaman aa damaagenmee Aramidem nga apag-isu ti aniaman a damagenmi
Play Button Keep your head very still. Play Button pagtaalnaa-em aa nasaaya-aat tee oolum Pagtalnaem a nasayaat ti ulom
Play Button Keep very still. Play Button agtaalnaaka aa nasaaya-aat Agtalnaka a nasayaat
Play Button This will help protect you. Play Button salaakneeban-nakaantoo daaytoy Salaknibannakanto daytoy
Play Button Can you breathe? Play Button maka-aang-eskaa kaadee? Maka-angeska kadi?
Play Button Say your name out loud. Play Button eepigsam ng-a eeyebkas tee naagaanmo Ipigsam nga iyebkas ti naganmo
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button aadaa kaadee tee ooraay aanyaa aa naa saakit mo? Adda kadi ti uray anya a na sakit mo?
Play Button Show me where. Play Button eepaakeetam kanyaak tee ayaanaa Ipakitam kaniak ti ayanna
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button eepaakeetam kanyaak tee ayaan daaytaa naasaakit oonaay Ipakitam kaniak ti ayan dayta nasakit unay
Play Button Does this hurt? Play Button naasaakit kaadee daaytoy? Nasakit kadi daytoy?
Play Button Move all of your fingers. Play Button paag-kutchyem aamin aa ramraamaaymo Pagkuttiem amin a ramramaymo
Play Button Move all of your toes. Play Button paag-kutchyem aamin aa ramraamaay tee saaksaakam Pagkuttiem amin a ramramay ti saksakam
Play Button Open your eyes. Play Button aagmoolaagatkaa Agmulagatka
Play Button Push against me. Play Button eedooronak Iduronnak
Play Button You will feel better soon. Play Button soomaaya-aaton tee riknaam Sumayaatton ti riknam
Play Button You must stay here. Play Button masaapul ng-a agyaan-ka deetoy Masapul nga agyanka ditoy
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page