Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button nasaakeetaan-kaa Nasakitanka
Play Button We are all working to help you. Play Button agtratrabaahokaamee aamin taapnoo matoolung-aandakaa Agtratrabahokami amin tapno matulungandaka
Play Button Help us take care of you. Play Button toolung-anakaamee ng-a mang-aaywan ken-kaa Tulunganakami nga ma-ngaywan kenka
Play Button We have to remove your clothes. Play Button masaapulmee ng-a usooben tee badbaadum Masapulmi nga usuben ti badbadom
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button aadaa kaadee tee maadee aa marikreeknaam tee ooraay aanyaa ng-a aag-aagas? Adda kadi ti madi a marikriknam ti uray ania nga ag-agas?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button nang-aan-ka kaadin eetaay napalaabas aa inem aa oraas? Nanganka kadin itay napalabas a innem a oras?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button meenaa-an kaadee tee gaapoona daaytoy aa soogat? Minaan kadi ti gapuna daytoy a sugat?
Play Button Were you shot? Play Button napaaltoogan-ka kaadee? Napaltoganka kadi?
Play Button Is this from a knife? Play Button kutsiliyoo kaadee tee gaapoona daaytoy? Kutsilio kadi ti gapuna daytoy?
Play Button Is this from a rock? Play Button baatoo kaadee tee gaapoona daaytoy? Bato kadi ti gapuna daytoy?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button bang-ga tee kotsey kaadee tee gaapoona daaytoy? Bangga ti kotse kadi ti gapuna daytoy?
Play Button Did a person do this to you? Play Button inaraamid tee taa-oo kaadee daaytoy ken-kaa? Inaramid ti tao kadi daytoy kenka?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button na-awaan-ka kaadee tee poo-ot kaalpasaan daaytoy aa naapasaamak? Naawanka kadi ti puot kalpasan daytoy a napasamak?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button naapookaawan-ka kaadee tee aadoo oonaay aa kaastoy aa daara? Napukawanka kadi ti adu unay a kastoy a dara?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button itoodum aamin aa paaset tee bagbaageem aa naasaakit Itudum amin a paset ti bagbagim a nasakit
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button naasaakit kaadee noo araameedek daaytoy? Nasakit kadi no aramidek daytoy?
Play Button Move this like this. Play Button eekootim tee kaastoy daaytoy Ikutim ti kastoy daytoy
Play Button Turn over this way. Play Button aagpooseepuska deetoy aa baanda Agpusiposka ditoy a banda
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button neelang-aabmoo kaadee tee aasook wenoo naakapudpoodot ng-a aang-in? Nilang-abmo kadi ti asuk wenno nakapudpudot nga angin?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button aagsaaksaakit kaadee tee aab-abaagam? Agsaksakit kadi ti ab-abagam?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button marigreegaatan-ka kaadee ng-a oomang-is? Marigrigatanka kadi nga umanges?
Play Button This will help avoid infection. Play Button ileesinakaantoo daaytoy tee impekshan Ilisinakanto daytoy ti impeksion
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page