Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is the captain? Play Button aayanaa tee kaapeetaan? Ayanna ti Kapitan?
Play Button Where are the weapons? Play Button aayanaa dageetee ar-armaas? Ayanna dagiti ar-armas?
Play Button Where is the control room? Play Button aayanaa tee koowartoo ng-a paagtoorayaan? Ayanna ti kuarto nga pagturayan?
Play Button Where is the manifest? Play Button aayanaa tee maaneepesto? Ayanna ti manipesto?
Play Button How many men are on this ship? Play Button maano ng-a tataa-o ng-a aadaa deetoy aa barko? Mano nga tattato nga adda ditoy a barko?
Play Button Maintain the speed at 5 knots! Play Button minteenaaren tee leema aa seemoo aa kapaardas! Mintinaren ti lima a simo a kapardas!
Play Button Go 180 degrees now! Play Button mapaan-ka eetee sang-agaasut ket waalopoolo ng-a graado eetaataan! Mapanka iti sangagasut ket walopulo nga grado itattan!
Play Button What is the cargo? Play Button aanyaa ng-a kargo? Ania nga kargo?
Play Button Where is the main office? Play Button aayanaa tee kadaakelaan ng-a opiseena? Ayanna ti kadakkelan nga opisina?
Play Button Where is the port? Play Button aayanaa tee sang-ladaan tee baap-baapor? Ayanna ti sangladan ti bapbapor?
Play Button Stop the engines! Play Button pagsardeng-em dageetee maakmaakeena! Pagsardengem dagiti makmakina!
Play Button Muster the crew! Play Button pateeteepoonem dageetee tripoolaante! Patitipunem dagiti tripulante!
Play Button Give me the navy chart. Play Button eetedmoo tee chaart tee nabee Itedmo ti chart ti nabi
Play Button Give me the ship's logs. Play Button eetedmo tee paageelanaadan eetee barko Itedmo ti pagilanadan iti barko
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page