Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button agooraayka maan tee maaysa ng-a mang-eepaataarus Agurayka man ti maysa nga mangipatarus
Play Button Please turn off your camera. Play Button eedepem maan taa kaamiram Iddepem man ta kameram
Play Button Please turn off your recorder. Play Button eedepem maan tee reekordermo Iddepem man ta rekordermo
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button aadaa deetoy tee kopeeya daageetee na-eetaakdang aa Adda ditoy ti kopia dagiti naitakdang a pagannurutantayo
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button pirmaa-am deetoy noo koomaanoonong-kaa ng-a soomorot daageetee ney-eetaakdaang aa pagaanoorotan Pirmaam ditoy no kumanonongka nga sumurot dagiti naitakdang a pagannurutan
Play Button This is not the public affairs office. Play Button sa-aan aa poobliko ng-a opeeseenaa tee paagrebing-an daaytoy Saan a publiko nga opisina ti pagrebbengan daytoy
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button sa-aanak ng-a opishyaal aa tagapagsa-o Saanak nga opisial a tagapagsao
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button deena ng-a kaaleekagooman tee mang-ted tee eenterbyoo Dina nga kalikaguman ti mangted ti interbio
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button deena ng-a kaaleekagooman tee mang-ted tee eenterbyoo Dina nga kalikaguman ti mangted ti interbio
Play Button Do not take photos here. Play Button deeka agal-aala tee retraato deetoy Dika agal-ala ti retrato ditoy
Play Button Do not take videos here. Play Button deeka agal-aala tee bibeedyo deetoy Dika agal-ala ti bibidyo ditoy
Play Button Do not take photos of this place. Play Button deeka agal-aala tee retretraato tee daaytoy aa loogar Dika agal-ala ti retretrato ti daytoy a lugar
Play Button Do not take videos of this place. Play Button deeka agal-aala tee bibeedyo tee daaytoy aa loogar Dika agal-ala ti bidbidyo ti daytoy a lugar
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button deeka agal-aala tee retretraato tee daaytoy aa paaset tee aaleekaamen Dika agal-ala ti retretrato ti daytoy a paset ti alikamen
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button deeka agal-aala tee bibeedyo tee daaytoy aa paaset tee aaleekaamen Dika agal-ala ti bidbidyo ti daytoy a paset ti alikamen
Play Button You cannot enter this area now. Play Button deeka maabalin aa soomrek tee daaytoy aa loogar eetaataa Dika mabalin a sumrek ti daytoy a lugar itatta
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button gapoo daageetee paagtaalgedan, djyaak maabalin ng-a saareetaa-in daaytoy aa saaludsod Gapu dagiti pagtalgedan, diak mabalin nga saritaen daytoy a saludsod
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button djyaak maabalin ng-a saareetaa-in daayta aa saaludsod ing-gaanat malpaas tee imbestigaashyon Diak mabalin nga saritaen dayta a saludsod inggana’t malpas ti imbestigasion
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button deemee saalaysaayen tee paampaapigsa tee taa-owan weno aaleekaamen kadageetee medjya Dimi salaysayen ti pampapigsa ti taoan wenno alikamen kadagiti medya
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button deemee saalaysaayen tee maasang-waanan ng-a op-operaashyon kadageetee medjya Dimi salaysayen ti masangwanan nga op-operasion kadagiti medya
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button deemee saalaysaayen tee op-operaashyon aa nooklaar kadageetee medjya Dimi salaysayen ti op-operasion a nuklar kadagiti medya
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button deemee saalaysaayen tee op-operaashyon aa keemeeko kadageetee medjya Dimi salaysayen ti op-operasion a kimiko kadagiti medya
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button deemee saalaysaayen tee op-operaashyon aa beeyoloheeko kadageetee medjya Dimi salaysayen ti op-operasion a biolohiko kadagiti medya
Play Button We do not have information on this subject. Play Button awaan tee impormaashyonmee eetee daaytoy ng-a baanag Awan ti impormasionmi iti daytoy nga banag
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button dee ng-a mabaalin ng-a eeraakoorak daageetee nagnaagin ing-gaanat napaka-aamwaan daageetee kakabagyaan tee bikteema Di nga mabalin nga irakurak dagiti nagnagan inggana’t napakaammuan dagiti kakabaggian ti biktima
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page