Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Wear this badge where it can be seen. Play Button eekaabeetmo daaytoy ng-a seeyaapa deeta mabaalin aa maakitkeeta Ikabitmo daytoy nga siapa dita mabalin a makitkita
Play Button Leave your camera with this person. Play Button eebaatim taa kaamiraam tee daaytoy aa taa-o Ibatim ta kameram ti daytoy a tao
Play Button Leave your cell phone with this person. Play Button eebaatim taa selyoyaar ng-a telepoonem tee daaytoy aa taa-o Ibatim ta seliolar nga teleponom ti daytoy a tao
Play Button I am your escort. Play Button shyaak tee konsortem Siak ti konsortem
Play Button He is your escort. Play Button eesoo tee konsortem Isu ti konsortem
Play Button She is your escort. Play Button konsortem isoona Konsortem isuna
Play Button Stay within ___ meters of me at all times. Play Button doomeenaaka kanyaak aa kanaayon tee ooneg tee ___ ng-a metmetro Duminnaka kaniak a kanayon ti uneg ti ___ nga metmetro
Play Button Follow her Play Button surootem eesoona Surutem isuna
Play Button Follow him Play Button surootem eesoona Surutem isuna
Play Button Follow me Play Button surootenaak Surutennak
Play Button Follow them Play Button surootem eesooda Surutem isuda
Play Button You will ride with me in that vehicle. Play Button makeeloogankaantoo kanyaak tee daayta ng-a loogan Makilugankanto kaniak ti dayta nga lugan
Play Button You will ride with us in this vehicle. Play Button makeeloogankaantoo kanyaada tee daaytoy ng-a loogan Makilugankanto kaniada ti daytoy nga lugan
Play Button You will ride with him in that vehicle. Play Button makeeloogankaantoo kanyaana tee daayta ng-a loogan Makilugankanto kaniana ti dayta nga lugan
Play Button You will ride with her. Play Button makeeloogankaantoo kanyaana Makilugankanto kaniana
Play Button You will ride with them. Play Button makeeloogankaantoo kanyaada Makilugankanto kaniada
Play Button Keep your helmet on. Play Button aag-helmetkaa aa kanaayon Aghelmetka a kanayon
Play Button Keep your seat belt on. Play Button oosaarem aa kanaayon taa bareykes tee paagtoogawaam Usarem a kanayon ta barekes ti pagtugawam
Play Button Keep the window closed. Play Button eeseram tee taawa aa kanaayon Iserram ti tawa a kanayon
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page