Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button sa-aanak ng-a opeeshyaal aa tagapagsa-o Saanak nga opisial a tagapagsao
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button ooraayem maan tee mang-eetaakder kadageetee paagrebing-an aa poobleeko Urayem man ti mangitakder kadagiti pagrebbengan a publiko
Play Button I can only tell you what I know. Play Button maa-eebagaak laa-eng ken-kaa no aanya tee aamok Maibagak laeng kenka no ania ti ammok
Play Button The situation is under control. Play Button kontrolaado laa-eng tee sitoowaashyon Kontrolado laeng ti situasion
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button ar-araamidenmee aamin tee kabaa-elaanmee taapno maa-eesoblee tee panaagtaalna Ar-aramidenmi amin ti kabaelanmi tapno maisubli ti panagtalna
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button ar-araamidenmee aamin tee kabaa-elaanmee taapno Ar-armidenmi amin ti kabaelanmi tapno salakniban dagiti bibiag
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button ar-araamidenmee aamin tee kabaa-elaanmee taapno maa-eesalaakan dageetee beebyag Ar-aramidenmi amin ti kabaelanmi tapno maisalakan dagiti bibiag
Play Button There was an incident. Play Button aadaa tee naapasaamak Adda ti napasamak
Play Button The incident is under investigation. Play Button manaareemaa-an tee imbestigaashyon tee naapasaamak Mannarimaan ti imbestigasion ti napasamak
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button seryosokaamee oonaay tee daaytoy aa baanag Seryosokami unay ti daytoy a banag
Play Button People have been injured. Play Button naasugsugaatan daageetee tataa-o Nasugsugatan dagiti tattao
Play Button Civilians have been injured. Play Button naasugsugaatan daageetee sibsibeelyaan Nasugsugatan dagiti sibsibilian
Play Button Police have been injured. Play Button naasugsugaatan daageetee polpoolees Nasugsugatan dagiti polpolis
Play Button Service members have been injured. Play Button naasugsugaatan daageetee kaamkaaming tee serbeesyo Nasugsugatan dagiti kamkameng ti serbisyo
Play Button Service members have been killed. Play Button napaatpaataay daageetee kaamkaaming tee serbishyo Napatpatay dagiti kamkameng ti serbisyo
Play Button People have been killed. Play Button napaatpaataay daageetee tataa-o Napatpatay dagiti tattao
Play Button Civilians have been killed. Play Button napaatpaataay daageetee sibsibeelyaan Napatpatay dagiti sibsibilian
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button sa-aan aa mabaalin ng-a eeraakoorak daageetee nagnagaan ing-gaanat napakaa-amwaan daageetee kakaabagyaan tee bikteema Saan a mabalin nga irakurak dagiti nagnagan inggana’t napakaammuan dagiti kakabaggian ti biktima
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button padpada-aanan tee opeeshyaal aa tagapagsa-o deetoy tee mabee-it Padpadaanan ti opisial a tagapagsao ditoy ti mabiit
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button maa-araamid-too tee hoosto ng-a aaraameeden Maaramidto ti husto nga aramiden
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button siryosokaamee oonaay tee kadaa padaamag aa daakes ng-a aaraameed Seryosokami unay ti kada padamag a dakes nga aramid
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button nagwaardjaa-aanmee tee loogar ng-a ayaan tee naapasaamak Naguardiaanmi ti lugar nga ayan ti napasamak
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button laading-eetek ng-em masaapul ng-a uraayenyoo tee padaamag Ladingitek ngem masapul nga urayenyo ti padamag
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page