Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button siyaapah naama aandah? siapa nama anda?
Play Button What is your family name? Play Button siyaapah naama kuwaarga aandah? siapa nama keluarga anda?
Play Button What is your nationality? Play Button aapah kuwaarga- negaara-ahn aandah? apa kewarga-negaraan anda?
Play Button What country were you born in? Play Button aapah naama negaara dee maana aandah laaheer? apa nama negara di mana anda lahir?
Play Button How old are you? Play Button beraapah omoor aandah? berapa umur anda?
Play Button Do you have an identity card? Play Button aapah aandah poonyah kartoo tandah pengenahl? apa anda punya kartu tanda pengenal?
Play Button Show me your identification. Play Button perleehaakahn kepaada saaya kartoo taandah pengenahl aandah perlihatkan kepada saya kartu tanda pengenal anda
Play Button How many people live in this area? Play Button beraapah orang teeng-gahl dee daa-irah inee? berapa orang tinggal di daerah ini?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button siyaapah pemeempin dee daa-irah inee? siapa pemimpin di daerah ini?
Play Button What is his name? Play Button siyaapah naamaanyah? siapa namanya?
Play Button Please write down his name. Play Button tolung tulees kahn naamaanyah tolong tuliskan namanya
Play Button Show us the leader. Play Button tunjookahn kepaadah kaamee pemeempin eetoo tunjukkan kepada kami pemimpin itu
Play Button How many men and women live in this community? Play Button beraapah orang laakee laakee dahn perempoowahn teeng-gahl dee daa-irah inee? berapa orang laki-laki dan perempuan tinggal di daerah ini?
Play Button How many children live here? Play Button beraapah orang aanahk teeng-gahl dee sinee? berapa orang anak tinggal di sini?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button aapah aada skolah untoo aana aana dee sinee? apa ada sekolah untuk anak-anak di sini?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button aapah aada chookup aayr berseeh yaang daapaht dee-minoom? apa ada cukup air bersih yang dapat diminum?
Play Button Is there a water well? Play Button aapah aada soomor? apa ada sumur?
Play Button Is there a public fountain? Play Button aapah aada panchoorahn aayr minoom untoo oomoom? apa ada pancuran air minum untuk umum?
Play Button Are there any medics here? Play Button aapah aada doktar aatahoo tim kesehaatahn dee sinee? apa ada dokter atau tim kesehatan di sini?
Play Button Are there any engineers? Play Button aapah aada insinyor insinyor dee sinee? apa ada insinyur- insinyur di sini?
Play Button Are there any teachers? Play Button aapah aada gooroo dee sinee? apa ada guru- guru di sini?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button aapah aada baangoonahn baangoonahn kohsong dee sinee? apa ada bangunan-bangunan kosong di sini?
Play Button Is there a local police force? Play Button aapah aada satoowahn poleesee setempaht? apa ada satuan polisi setempat?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button siyaapah yaang bertang-goong jaawahb untoo keselaamahtahn oomoom dee sinee? siapa yang bertanggung jawab untuk keselamatan umum di sini?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button siyaapah yaang bertang-goong jaawahb untoo perlindoongahn kaalaw aada kebaakaarahn? siapa yang bertanggung jawab untuk perlindungan kalau ada kebakaran?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button aapah andah poonyah perahlahtahn pemahdahm kebaakahrahn? apa anda punya peralatan pemadam kebakaran?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button aapah aandah poonyah trook pemaadahm kebaakarahn? apa anda punya truk pemadam kebakaran?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button siyaapah yaang haaroos andah hooboongee kaalo aada kechelaka-ahn? siapa yang harus anda hubungi kalau ada kecelakaan?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button aapah aada trook pemahdahm kebaakarahn amboolahns, mobeel paatrolee poleesee untoo menahnganee ke-aada-ahn darooraht dee sinee? apa ada truk pemadam kebakaran, ambulans, mobil patroli polisi untuk menangani keadaan darurat di sini?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button beraapah telefon yaang aada dee daa-irah inee? berapa telepon yang ada di daerah ini?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button beraapah roomah yaang mempoonyaee telefon dee sinee? berapa rumah yang mempunyai telepon di sini?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button aapah aada kaantor poleesee yaang berfoongsee? apa ada kantor polisi yang berfungsi?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button beraapah orang personeyl yaang maasee bekerjah? berapa orang personil yang masih bekerja?
Play Button What's the means of communication? Play Button chahrah aapah yaang deepaaka-ee untoo berkomooneekahsee? cara apa yang dipakai untuk berkomunikasi?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button daapaatkah kaantor poleesee berfoongsee sebahgemaanah mesteenyah taanpah bantoowan ah-es? dapatkah kantor polisi berfungsi sebagaimana mestinya tanpa bantuan a.s.?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button daapahtkah paasookahn ah-es meng-aandaalkahn poleesee setempaht untoo melaakookahn toogaas yaang deeperlookahn? dapatkah pasukan a.s. mengandalkan polisi setempat untuk melakukan tugas yang diperlukan?
Play Button How many vehicles are available? Play Button beraapah kendahra-ahn yaang tersedeeyah? berapa kendaraan yang tersedia?
Play Button What is the telephone number? Play Button beraapah nomor telefon-nyah? berapa nomor teleponnya?
Play Button Do you use radio communications? Play Button aapah andah meng-goonaakahn komooneekahsee leywaht raadiyo? apa anda menggunakan komunikasi lewat radio?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page