Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button aapah aada faaseelitahs peng-obaatahn dee dekaht sinee? apa ada fasilitas pengobatan di dekat sini?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button aapah aada dokter dee daa-irah inee? apa ada dokter di daerah ini?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button beraapah tempaht teed-or tersedeeyah dee faaseelitahs peng-obaatahn eetoo? berapa tempat tidur tersedia di fasilitas pengobatan itu?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button beraapah orang yaang bekerjah dee roomah sakeet eetoo? berapa orang yang bekerja di rumah sakit itu?
Play Button How many nurses? Play Button beraapah orang perahwaht bekerjah dee sahna? berapa orang perawat bekerja di sana?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button aapah ah-heer ah-heer inee soodah aada penyakeet menoolahr dee daa-irah inee? apa akhir-akhir ini sudah ada penyakit menular di daerah ini?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button aapah aada ahpoteek? apa ada apotik?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button aapah aada gedoong dee maana kaamee beesah mendeereekahn faaseelitahs pang-obaatahn? apa ada gedung di mana kami bisa mendirikan fasilitas pengobatan?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button kaamee mawoo berbeechaarah dengahn orang orang dee sinee tentahng imooneesahsee kami mau berbicara dengan orang-orang di sini tentang imunisasi
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button kaamee mawoo berbeechahrah dengahn orang orang dee sinee tentahng hahl saaneetahsee kami mau berbicara dengan orang-orang di sini tentang hal sanitasi
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button aapah aada faaseelitahs peng-obahtahn dee sinee? apa ada fasilitas pengobatan darurat di sini?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button kaamee haaroos menetaapkahn keselahmaatahn lingkoongahn kerjah kami harus menetapkan keselamatan lingkungan kerja
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button kaamee haaroos memperkerjaakahn beberaapah dokter untoo faaseelitahs peng-obaatahn inee kami harus memperkerjakan beberapa dokter untuk fasilitas pengobatan ini
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button kaamee haaroos memperkerjaakahn beberaapah peraawaht untoo faaseelitahs peng-obaatahn inee kami harus memperkerjakan beberapa perawat untuk fasilitas pengobatan ini
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button kaamee haaroos memperkerjahkahn beberaapah pegahwee kaantor untoo faaseelitahs inee kami harus memperkerjakan beberapa pegawai kantor untuk fasilitas ini
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button kaamee haaroos memperkerjaakahn seh-orang penjaagah faaseelitahs inee kami harus memperkerjakan seorang penjaga fasilitas ini
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button aapah aada faaseelitahs dahn personeyl setempaht yaang mampoo menahnganee paara korbahn saat inee tahnpah bantoowan ah-es? apa ada fasilitas dan personil setempat yang mampu menangani para korban saat ini tanpa bantuan a.s.?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button aapah aayr dee daa-irah inee beesah laangsoong dee-meenoom? apa air di daerah ini bisa langsung diminum?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button siyaapah yaang memootooskahn bahoowah aayr eetoo beesah dee-minoom? siapa yang memutuskan bahwa air itu bisa diminum?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page