Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button chobee koolo saamboongaaken kaaleeyaan eng kaang saakit ngRenchaangee paanjenengaan Cobi kula sambungaken kaliyan ingkang saged ngrencangi panjenengan.
Play Button I will take you to him. Play Button paanjenengaan baadey koolo teR aaken soopaados saakit kepaang geeh teeyaangeepoon Panjenengan badhe kula teraken supados saged kepanggih tiyangipun.
Play Button The person in charge is ___. Play Button teeyaang eng kaang taang gel jaawaab ___ Tiyang ingkang tanggel jawab ___.
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button menaawee kepengen peekaantoo eejol paanjenengaan kedah kepaang geeh Menawi kepengen pikantuk ijol, panjenengan kedah kepanggih ___.
Play Button What is your name? Play Button naameeneepoon seenten? Naminipun sinten?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button paanjenengaan maang gen poondee / wonten poondee aalaamaat paanjenengaan? Panjenengan manggen pundi? / Wonten pundi alamat panjenengan?
Play Button What happened to your car? Play Button mobil paanjenengaan kengeng maanopo? Mobil panjenengan kenging punapa?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button maaneeko mopil maanopo? (taa-on, meRek, model) Punika mobil punapa? (taon, merk, model)
Play Button Show me your car registration. Play Button es tey en kaaneepoon paanjenengaan doodoohaaken koolo STNKnipun panjenengan duduhaken kula.
Play Button Where is your car right now? Play Button saa maaneeko mobil paanjenengaan wonten poondee? Sakpunika mobil panjenengan wonten pundi?
Play Button Is your car drivable? Play Button maanopo mobil paanjenengaan saakit mlaampah? Punapa mobil panjenengan saged mlampah?
Play Button Can you bring your car here? Play Button maanopo mobileepoon saakit paanjenengaan beto mReekee? Punapa mobilipun saged panjenengan beta mriki?
Play Button Where did the accident happen? Play Button kechelaa kaa-aaneepoon wonten poondee? Kecelakaanipun wonten pundi?
Play Button When did the accident happen? Play Button kechelaa kaa-aaneepoon kolo maanopo? Kecelakaanipun kala punapa?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button kendaaRaa-aan aangkaataan seepeel maanopo eng kaang ngReesaa mobil paanjenengaan? Kendaraan Angkatan Sipil punapa ingkang ngrisak mobil panjenengan?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button tentaaRaa saaking poondee eng kaang teRleebaat kechelaa kaa-aan maaneeko? Tentara saking pundi ingkang terlibat kecelakaan punika?
Play Button Thank you for your time. Play Button maatooR noowoon Matur nuwun.
Play Button I appreciate your patience. Play Button maatooR noowoon paanejenengaan saabaaR saanget Matur nuwun panjenengan sabar sanget.
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button menaawee kepengen peekaantoo eejol paanjenengaan kedah ngeesee foRmooleR maaneeko Menawi kepengen pikantuk ijol, panjenengan kedah ngisi formulir punika.
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button menaawee kepengen peekaantoo eejol kedah kepaang geeh ___ Menawi kepengen pikantuk ijol, kedah kepanggih ___.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page