Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button paneRjemaaheepoon deepoon teng go Roomeeyin Penerjemahipun dipuntengga rumiyin.
Play Button Please turn off your camera. Play Button nyoowoon tooloong kaameRaaneepoon deepoon paataanee Nyuwun tulung kameranipun dipunpateni.
Play Button Please turn off your recorder. Play Button nyoowoon tooloong tepeepoon deepoon paatenee Nyuwun tulung tepipun dipunpateni.
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button maaneeko fotokopee peRaatooRaan dasaaReepoon Punika fotokopi peraturan dasaripun.
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button taanda taangan wonten mReekee manaawee paanjenengaan satoojoo baadey naa-aatee peRaatooRaan daasaaReepoon Tanda tangan wonten mriki menawi panjenengan setuju badhe naati peraturan dasaripun.
Play Button This is not the public affairs office. Play Button maaneeko saanes kaantoR hooboongan maasyaaRakaat Punika sanes kantor hubungan masyarakat.
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button koolo saanes jooRoo beechaaRa Rasmee Kula sanes juru bicara resmi.
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button peeyaambaa-eepoon mboten pooRun deepoon waawaan chaaRaa-ee Piyambakipun mboten purun dipunwawancarai.
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button peeyaambaa-eepoon mboten pooRun deepoon waawaan chaaRaa-ee Piyambakipun mboten purun dipunwawancarai.
Play Button Do not take photos here. Play Button aampoon moto wonten mReekee Ampun moto wonten mriki.
Play Button Do not take videos here. Play Button aampoon meedeeyo wonten mReekee Ampun mideo wonten mriki.
Play Button Do not take photos of this place. Play Button aampoon moto paang genaan maaneeko Ampun moto panggenan punika.
Play Button Do not take videos of this place. Play Button aampoon meedeeyo paang genaan maaneeko Ampun mideo panggenan punika.
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button aampoon moto peRaalaataan maaneeko Ampun moto peralatan punika.
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button aampoon meedeeyo peRaalaataan maaneeko Ampun mideo peralatan punika.
Play Button You cannot enter this area now. Play Button saa maaneeko paanjenengaan mboten peekaantoo mlebet mReekee Sakpunika panjenengan mboten pikantuk mlebet mriki.
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button aamaaRgee aalaasaan ke-aamaanaan, koolo mboten saaget maangsoolee peetaakon maaneeko Amargi alasan keamanan, kula mboten saged mangsuli pitakon punika.
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button koolo mboten saaget maangsoolee peetaakon maaneeko ngaantos panyelee deekaaneepoon Raampung Kula mboten saged mangsuli pitakon punika ngantos penyelidikanipun rampung.
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button keeto mboten saaget ngRembaag baab joomlah petoogaas laan kekoo-aataan peR aalaataan kaaleeyaan medeeyaa Kita mboten saged ngrembag bab jumlah petugas lan kekuatan peralatan kaliyan media.
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button keeto mboten saaget ngRembaag Ranchaana opeRaasee kaaleeyaan medeeyaa Kita mboten saged ngrembag rencana operasi kaliyan media.
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button keeto mboten saaget ngRembaag baab opeRaasee nookliR kaaleeyaan mideeyaa Kita mboten saged ngrembag bab operasi nuklir kaliyan media.
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button keeto mboten saaget ngRembaag baab opeRaasee keemeeyaa kaaleeyaan medeeyaa Kita mboten saged ngrembag bab operasi kimia kaliyan media.
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button keeto mboten saaget ngRembaag baab opeRaasee beeyologee kaaleeyaan mideeyaa Kita mboten saged ngrembag bab operasi biologi kaliyan media.
Play Button We do not have information on this subject. Play Button keeto mboten gaadah keteRaangan baab maaneeko Kita mboten gadhah keterangan bab punika.
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button naamineepoon mboten saaget deepoon oomoomaaken saa deRengeepoon kloowaRgee koRbaan deepoon kabaaRee Naminipun mboten saged dipunumumaken sakderengipun kluargi korban dipunkabari.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page