Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is a United States Navy war ship. Play Button bul amereekaning askeyree keymesa Бұл американың әскери кемесі
Play Button Do you speak English? Play Button siz aghilshin tilindeh soeylesiz beh? Сіз ағылшын тілінде сөйлейсіз бе?
Play Button Who in your group speaks English? Play Button aralaringizda kim aghilshin tilindeh soeyleyda? Араларыңызда кім ағылшын тілінде сөйлейді?
Play Button Stay calm. Play Button saabirla bol Сабырлы бол
Play Button Do not move! Play Button qozghalma! Қозғалма!
Play Button We are United States Sailors. Play Button biz qurama shtatarining teyngizshilermiz Біз Құрама Штаттарының теңізшілеріміз
Play Button Who is the captain of this vessel? Play Button keymening kapeetana kim? Кеменің капитаны кім?
Play Button Where is the captain of the vessel? Play Button keymening kapeetana qayda? Кеменің капитаны қайда?
Play Button Who is the engineer? Play Button eendjeeneyr qayda? Инженер қайда?
Play Button Who is the supply officer? Play Button qamtamasiz yetoo qizmetining bastigha? Қамтамасыз ету қызметінің бастығы кім?
Play Button Who is the communications officer? Play Button baaylans boelimining bastigha kim? Байланыс бөлімінің бастығы кім?
Play Button Who is the master of this vessel? Play Button keymeyh eeyesa kim? Кеме иесі кім?
Play Button What is your name? Play Button sizding atingiz kim? Сіздің атыңыз кім?
Play Button What are the names of your crew? Play Button ekeepadj mUhshelerining atarin atangiz? Экипаж мүшелерінің аттарын атаңыз?
Play Button What is your citizenship? Play Button sizding azamatighingiz qanday? Сіздің азаматтығыңыз қандай?
Play Button What are the citizenships of the crew? Play Button ekeepadj mUhshelerining azamatilagha qanday? Экипаж мүшелерінің азаматтылығы қандай?
Play Button Show me your passport. Play Button qudjatingizda koerseytingiz Құжатыңызды көрсетіңіз
Play Button Show me your seaman papers. Play Button teeneeshining djekeh bas koo aligin koerseytingiz Теңізшінің жеке бас күәлігін көрсетіңіз
Play Button Direct me to your cabin. Play Button mena oezingizding kaayutangizgha alip baringiz Мені өзіңіздің каютаңызға алып барыңыз
Play Button What is the name of your vessel? Play Button sizding keymeyh qalaay atalada? Сіздің кеме қалай аталады?
Play Button What other names has this vessel used? Play Button bul keymeyning basqadaay atara bolda ma? Бұл кеменің басқадай аттары болды ма?
Play Button Has this vessel been modified? Play Button keymeyh qayta tUhzeleeden oeta meyh? Кеме қайта түзелуден өтті ме?
Play Button What is the draft of your vessel? Play Button keymening sheyoegooy qanday? Кеменің шөгуі қандай?
Play Button Lead me to your engine room. Play Button meyna mashina boeliminyeh alip baringiz Мені машина бөліміне алып барыңыз
Play Button Lead me your stateroom. Play Button meyna kaayutagha alip baringiz Мені каютаға алып барыңыз
Play Button Show me your manifest. Play Button maghan oezingizding maneefeystingizda koerseytingiz Маған өзіңіздіңманифестіңізді көрсетіңіз
Play Button Show me your shipping documents. Play Button tasmaldaaw qudjatarin koerseytingiz Тасымалдау құжаттарын көрсетіңіз
Play Button Show me your shipping schedule. Play Button tasmaldaaw keysteysin koerseytingiz Тасымалдау кестесін көрсетіңіз
Play Button Who is your employer? Play Button sizgeh djumis berooshee kim? Сізге жұмыс беруші кім?
Play Button Who is your supervisor? Play Button sizding bastighingiz kim? Сіздің бастығыңыз кім?
Play Button What is your destination? Play Button sizding baratin orningiz qayda? Сіздің баратын орныңыз қайда?
Play Button What is your next port of call? Play Button sizding keyleysa kireytin portingiz qanday? Сіздің келесі кіретін портыңыз қандай?
Play Button What was your last port of call? Play Button sizding songha kirgen keymeydjaayngiz qanday? Сіздің соңғы кірген кемежайыңыз қандай?
Play Button Where is your homeport? Play Button sizding tizimgeh alinghan keymeydjaayngiz qanday? Сіздің тізімге алынған кемежайыңыз қандай?
Play Button How much fuel do you have? Play Button sizdeh qansha djanarmay bar? Сізде қанша жанармай бар?
Play Button Do you have any illegal contraband? Play Button sizdeh kantrabanda taawarlara bar ma? Сізде контрабанда тауарлары бар ма?
Play Button Do you have any weapons on board? Play Button keymeydeh qaroo djaraq bar ma? Кемеде қару-жарақ бар ма?
Play Button Do you have any drugs on board? Play Button keymeydeh narkoteek bar ma? Кемеде наркотик бар ма?
Play Button Do you have any females on board? Play Button keymeydeh ayeel adamdar bar ma? Кемеде әйел адамдар бар ма?
Play Button Do you have any children on board? Play Button keymeydeh balalar bar ma? Кемеде балалар бар ма?
Play Button Are you trafficking humans? Play Button siz adamdarda astirtin tasimaldaysiz ba? Сіз адамдарды астыртын тасымалдайсыз ба?
Play Button Are you trafficking weapons? Play Button siz qaroo djaraqta astirtin tasimaldaysiz ba? Сіз қару-жарақты астыртын тасымалдайсыз ба?
Play Button Are you trafficking illegal drug? Play Button siz narkoteekta astirtin tasimaldaysiz ba? Сіз наркотикті астыртын тасымалдайсыз ба?
Play Button Move to the stern of the vessel. Play Button keymeyning artqa djaghna djUhringiz Кеменің артқы жағына жүріңіз
Play Button Move to the bow of the vessel. Play Button keymeyning bas djaghna djUhringiz Кеменің бас жағына жүріңіз
Play Button Raise your hands above your head. Play Button qolingizda basingizdan djoghara koeteyringiz Қолыңызды басыңыздан жоғары көтеріңіз
Play Button Keep your hands above your head. Play Button qolingizda basingizdan djoghara ustangiz Қолыңызды басыңыздан жоғары ұстаңыз
Play Button Sit! Play Button tur! Тұр!
Play Button Stand! Play Button oter! Отыр!
Play Button Stop talking! Play Button soezda toqtat! Сөзді тоқтат!
Play Button I will be taking your fingerprints. Play Button meyn sizden barmaq tangbasin alamin Мен сізден бармақ таңбасын аламын
Play Button We must search you. Play Button biz sizda tintoomiz keyreyk Біз сізді тінтуіміз керек
Play Button We must search the vessel. Play Button biz keymeyna tintoomiz keyreyk Біз кемені тінтуіміз керек
Play Button What is in this compartment? Play Button mana kaayutada neyh bar? Мына каютада не бар?
Play Button What is in this container? Play Button mana kanteynerdeh neyh bar? Мына контейнерде не бар?
Play Button Open this hatch (Door). Play Button lukta ashingiz Люкті ашыңыз
Play Button Come to all stop. Play Button barliq masheenalarda toqtatingiz Барлық машиналарды тоқтатыңыз
Play Button Turn off your engines. Play Button deveegatilderda oeshiringiz Двигательдерді өшіріңіз
Play Button Please present Identification. Play Button qudjataringizda koerseytingiz Құжаттарыңызды көрсетіңіз
Play Button Please remove any items from your pockets. Play Button keyshiringiz, qaltangizda aqtaringiz Кешіріңіз, қалтаңызды ақтарыңыз
Play Button I am going to conduct a search of your person. Play Button meyn sizda qazir tinteemin Мен сізді қазір тінтемін
Play Button Please spread your feet and raise your arms. Play Button ayaqtaringning arasin ash ta, qolingda koeteyr Аяқтарыңның арасын аш та, қолыңды көтер
Play Button Please turn around. Play Button artingizgha burlingiz Артыңызға бұрылыз
Play Button Please remove your coat / shoes / hat / etc. Play Button sert keemingizda / ayaq keem / bas keemingizda sheeshingiz Сырт киіміңізді /аяқ киім / бас киім шешіңіз
Play Button I'm sorry, this is not authorized. Play Button keyshiringiz, bul ruqsat yetilmeyda Кешіріңіз, бұл рұқсат етілмейді
Play Button You may proceed. Play Button djUhroongizgeh bolada Жүруіңізге болады
Play Button STOP! Do not proceed beyond this point until authorized by an appointed official. Play Button toqta! resmee ruqsat bolghansha, mana sizqta basip oetpeengiz Тоқта! Ресми рұқсат болғанша, мына сызықты басып өтпеңіз
Play Button Please have identification ready to present. Play Button djeekeyh bas koo aligingizda teykseyroogeh daayindangiz Жеке бас күәлігіңізді тексеруге дайындаңыз
Play Button Stop! Play Button toqta! Тоқта!
Play Button Stop or I will shoot! Play Button toqta, bolmasa atamin! Тоқта, болмаса атамын!
Play Button Follow our orders. Play Button bizding beerighmizda orindangiz Біздің бұйырығымызды орындаңыз
Play Button Do not shoot! Play Button atpa! Атпа!
Play Button Put your weapon down. Play Button qaroongizda tUhsiringiz Қаруыңызды түсіріңіз
Play Button Move. Play Button djUhringiz Жүріңіз
Play Button Come here. Play Button djaqindangiz Жақындаңыз
Play Button Follow me. Play Button maghan ileysingiz Маған ілесіңіз
Play Button Stay here. Play Button osinda turingiz Осында тұрыңыз
Play Button Wait here. Play Button osinda kUhtingiz Осында күтіңіз
Play Button Do not move. Play Button qozghalmangiz Қозғалмаңыз
Play Button Stay where you are. Play Button orningizda turingiz Орныңызда тұрыңыз
Play Button Come with me. Play Button menmeyn djUhringiz Менімен жүріңіз
Play Button Take me to ___. Play Button mena ___ alip baringiz Мені ___ алып барыңыз
Play Button Be quiet. Play Button tunish Тыныш
Play Button Slow down. Play Button aqrin Ақырын
Play Button Move slowly. Play Button aqrin djUhringiz Ақырын жүріңіз
Play Button Hands up. Play Button qolingda koeteyr Қолыңды көтер
Play Button Lower your hands. Play Button qolingda tUhsir Қолыңды түсір
Play Button Lie down. Play Button djat Жат
Play Button Lie on your stomach. Play Button behtingda toemen qaratip djat Бетіңді төмен қаратып жат
Play Button Get up. Play Button tur Тұр
Play Button We must search you. Play Button biz sizda tintoomiz keyreyk Біз сізді тінтуіміз керек
Play Button Turn around. Play Button burul Бұрыл
Play Button Walk forward. Play Button algha djUhr Алға жүр
Play Button Form a line. Play Button bir sizqa tizil Бір сызыққа тізіл
Play Button One at a time. Play Button bir birleyp Бір-бірлеп
Play Button You are next. Play Button keyleys siz bolasiz Келесі сіз боласыз
Play Button Do not resist. Play Button qarslaspangiz Қарсыласпаңыз
Play Button Calm down. Play Button tunishtal Тыныштал
Play Button Do not touch. Play Button teemeengiz Тимеңіз
Play Button Keep away. Play Button armeyn turingiz Әрмен тұрыңыз
Play Button Let us pass. Play Button oetkizingiz Өткізіңіз
Play Button Don't be frightened. Play Button qorqpangiz Қорықпаңыз
Play Button You may leave. Play Button djUhroongizgeh bolada Жүруіңізге болады
Play Button Go. Play Button djUhringiz Жүріңіз
Play Button Go home. Play Button Uhingizgeh baringiz Үйіңізге барыңыз
Play Button Open. Play Button ashingiz Ашыңыз
Play Button Close. Play Button djabingiz Жабыңыз
Play Button Beware. Play Button saq bolingiz Сақ болыңыз
Play Button Show me. Play Button koerseytingiz Көрсетіңіз
Play Button Tell me. Play Button aytingiz Айтыңыз
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page