Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button dee maanaa keturaangaan kaastaam saayaa? Di mana keterangan kastam saya?
Play Button I do not have anything to declare. Play Button saayaa teedaak aadaa aapaa aapaa baaraang oontook dee ishteehaarkaan Saya tidak ada apa-apa barang untuk di ishtiharkan.
Play Button These goods are personal. Play Button inee semoowa baaraang pureebaadee saayaa Ini semua barang peribadi saya.
Play Button Not for sale. Play Button bookaan oontook dee joowaal Bukan untuk dijual.
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button boleyh aandaa baantoo saayaa mengeesee boraang boraang inee? Boleh anda bantu saya mengisi borang borang ini?
Play Button Is this correct? Play Button inee betulkaah? Ini betul kah?
Play Button Here is my passport. Play Button inee paaspot saayaa Ini paspot saya.
Play Button Here is my visa. Play Button inee veesaa saayaa Ini visa saya.
Play Button I have no Ringgits. Play Button saayaa teedaak aadaa dooweet reeng-geet Saya tidak ada duit ringgit.
Play Button Ad valorem Play Button et volaarum Ad valorem
Play Button Ammunition Play Button bekaalaan pelooroo Bekalan peluru
Play Button Baggage Play Button baagaasee Bagasi
Play Button Bill of lading Play Button beel moowaataan Bil muatan
Play Button Cargo Play Button kaargo Kargo
Play Button Customs Play Button kaastaam Kastam
Play Button Customs declaration Play Button keturaangaan kaastaam Keterangan kastam
Play Button Customs tax Play Button chookaay kaastaam Cukai kastam
Play Button Customs worker Play Button pekuurjaa kaastaam Pekerja kastam
Play Button Damaged Play Button rosaak Rosak
Play Button Delivery Play Button peng-haantaaraan Penghantaran
Play Button Duty Play Button chookaay Cukai
Play Button Expenditures Play Button purbelaanjaa-aan Perbelanjaan
Play Button Export Play Button eksport Ekspot
Play Button False Play Button paalsoo Palsu
Play Button Foreign currency Play Button maataawaang aasing Matawang asing
Play Button Form (document) Play Button boraang Borang (dokumen)
Play Button Holding Play Button dee taahaan sementaaraa Ditahan sementara
Play Button Import Play Button eemport Impot
Play Button Insurance Play Button eensooraan Insuran
Play Button Malay Play Button melaayoo Melayu
Play Button Loading Play Button pemoowaataan Pemuatan
Play Button Name of goods Play Button naamaa baaraangaan Nama barangan
Play Button Narcotics Play Button naarkoteek Narkotik
Play Button National treasure Play Button Khaazaanaah negaaraa Khazanah negara
Play Button Nomenclature Play Button taataanaamaa Tatanama
Play Button On-board Play Button maasook ke daalaam kaapaal Masuk ke dalam kapal
Play Button Origin Play Button aasaal Asal
Play Button Owner Play Button pemeelik Pemilik
Play Button Packing list Play Button senaaraay boong-koosaan Senarai bungkusan
Play Button Passport Play Button paaspot Paspot
Play Button Permission Play Button ke-eezeenaan Keizinan
Play Button Personal use Play Button kegoonaa-aan sendeeree Kegunaan sendiri
Play Button Personnel Play Button kaakeetaangaan Kakitangan
Play Button Prohibited Play Button dee laaraang Di larang
Play Button Property Play Button haartaa Harta
Play Button Rate Play Button kaadaar Kadar
Play Button Rate of exchange Play Button kaadaar purtookaaraan Kadar pertukaran
Play Button Receipt Play Button reeseet Resit
Play Button Relics Play Button poosaakaa Pusaka
Play Button Restricted Play Button turhaad Terhad
Play Button Souvenir Play Button chenduraamaataa Cenderamata
Play Button Specification Play Button speseefeekaasee Spesifikasi
Play Button Storage Play Button tempaat seempaanaan Tempat simpanan
Play Button Tariff Play Button chookaay Cukai
Play Button Tax-free Play Button beybaas chookaay Bebas cukai
Play Button To answer Play Button baagee menjaawaab Bagi menjawab
Play Button To be responsible for Play Button burtaang-goong jaawaab ke aataas Bertanggungjawab ke atas
Play Button To export Play Button oontook dee eksport Untuk di ekspot
Play Button To fill out Play Button oontook dee eesee Untuk di isi
Play Button To present for customs inspection Play Button dee suraah-kaan oontook pemurayksaa-aan kaastaam Diserahkan untuk pemeriksaan kastam.
Play Button Transportation Play Button pengaang-kootaan Pengangkutan
Play Button Unloading Play Button memoong-gaah moowaataan Memunggah muatan
Play Button Valuables Play Button baaraang baaraang burhaargaa Barang-barang berharga
Play Button Value Play Button neelaay Nilai
Play Button Visa Play Button veesaa Visa
Play Button Weapons Play Button senjaataa Senjata
Play Button X-ray machine Play Button meseen eks-rey Mesin x-ray
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page