Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button aandaa faahaam baahaasaa inee? Anda faham bahasa ini?
Play Button We are here to help you. Play Button kaamee dee seenee oontook membaantoo aandaa Kami di sini untuk membantu anda.
Play Button I do not understand. Play Button saayaa teedaak faahaam Saya tidak faham.
Play Button There is no one available who speaks Malay. Play Button teedaak aadaa seseeyaapaa dee seenee yaang burchaakaap baahaasaa melaayoo Tidak ada sesiapa di sini yang bercakap bahasa Melayu.
Play Button I understand. Play Button saayaa faahaam Saya faham.
Play Button Repeat please. Play Button tolong oolaangee Tolong ulangi.
Play Button Come with me. Play Button eekoot saayaa Ikut saya.
Play Button Be quiet. Play Button tolong deeyaam Tolong diam.
Play Button Describe it with gestures. Play Button turaang-kaan dengaan guraak eeshaaraat Terangkan dengan gerak isyarat.
Play Button Do not get excited. Play Button jaangaan turlaaloo suronok Jangan terlalu seronok.
Play Button Do what I ask. Play Button boowaat aapaa yaang saayaa soorooh Buat apa yang saya suruh.
Play Button Do you mean "no"? Play Button maaksood aandaa teedaak? "Maksud anda ""tidak""?"
Play Button Do you mean "yes"? Play Button maaksood aandaa iyaa? "Maksud anda ""ya""?"
Play Button I will get an interpreter. Play Button saayaa aakaan daapaatkaan jooroo baahaasaa Saya akan dapatkan jurubahasa.
Play Button Is this it? Play Button eenee kaah eeyaa? Inikah ia?
Play Button Yes. Play Button iyaa Ya.
Play Button No. Play Button teedaak Tidak
Play Button Point to it. Play Button toonjook ke aaraah eetoo Tunjuk ke arah itu.
Play Button Relax. Play Button burtenaang Bertenang.
Play Button Show me. Play Button toonjoo-kaan saayaa Tunjukkan saya.
Play Button Write your answer here. Play Button toolees jaawaapaan aandaa dee seenee Tulis jawapan anda di sini.
Play Button Please. Play Button tolong Tolong.
Play Button Thank you. Play Button tureemaa kaaseeh Terima kasih.
Play Button You are welcome. Play Button saamaa saamaa Sama sama.
Play Button Thank you for talking with me. Play Button tureemaa kaaseeh kuraanaa burchaakaap dengaan saayaa Terima kasih kerana bercakap dengan saya.
Play Button I will talk with you again. Play Button saayaa aakaan burchaakaap laagee dengaan aandaa Saya akan bercakap lagi dengan anda.
Play Button Good-bye. Play Button selaamaat teeng-gaal Selamat tinggal.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page