Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button beeyaar saayaa hooboong-kaan aandaa dengaan sesaa-oraang yaang boleyh membaantoo aandaa Biar saya hubungkan anda dengan seseorang yang boleh membantu anda.
Play Button I will take you to him. Play Button saayaa aakaan baawaa aandaa burjoompaa deeyaa Saya akan bawa anda berjumpa dia.
Play Button The person in charge is ___. Play Button oraang yaang burtoogaas eeyaalaah ___ Orang yang bertugas ialah ___.
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button baagee mendaapaatkaan gaanteeroogee kurosaak kaan inee aandaa haaros burchaakaap dengaan ____ Bagi mendapatkan gantirugi kerosakan ini, anda harus bercakap dengan __.
Play Button What is your name? Play Button seeyaapaa naamaa aandaa? Siapa nama anda?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button dee maanaa aandaa teeng-gaal / aapaa aalaamaat aandaa? Di mana anda tinggal? / Apa alamat anda?
Play Button What happened to your car? Play Button aapaa yaang turjaadee kepaadaa kureytaa aandaa? Apa yang terjadi kepada kereta anda?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button aapaa jeneys kureytaa eenee? (taahoon, buwaataan, maadel) Apa jenis kereta ini ? (tahun, buatan, model)
Play Button Show me your car registration. Play Button toonjook-kaan saayaa pendaaftaaraan kureytaa aandaa Tunjukkan saya pendaftaran kereta anda.
Play Button Where is your car right now? Play Button dee maanaa kureytaa aandaa sekaaraang? Di mana kereta anda sekarang?
Play Button Is your car drivable? Play Button kureytaa aandaa maaseyh boleyh dee paandoo? Kereta anda masih boleh di pandu?
Play Button Can you bring your car here? Play Button bolayh aandaa baawaa kureytaa aandaa ke seenee? Boleh anda bawa kereta anda ke sini?
Play Button Where did the accident happen? Play Button deemaanaa kemaalaangaan eetoo burlaakoo? Di mana kemalangan itu berlaku?
Play Button When did the accident happen? Play Button beelaa kemaalaangaan eetoo burlaakoo? Bila kemalangan itu berlaku?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button kenduraa-aan paasookaan aawaam maanaa yaang telaah murosaak-kaan kureytaa aandaa? Kenderaan Pasukan Awam mana yang telah merosakkan kereta anda?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button tenturaa maanaa yaang turleebaat daalaam kemaalaangaan eetoo? Tentera mana yang terlibat dalam kemalangan itu?
Play Button Thank you for your time. Play Button tureemaa kaaseyh dee aataas waaktoo aandaa Terima kasih di atas waktu anda.
Play Button I appreciate your patience. Play Button saayaa haargaa-ee kesaabaaraan aandaa Saya hargai kesabaran anda.
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button baagee mendaapaatkaan gaanteeroogee kurosaakkaan inee, aandaa haaros mengeesee dokoomen inee Bagi mendapatkan gantirugi kerosakan ini, anda harus mengisi dokumen ini.
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button baagee mendaapaatkaan gaanteeroogee kurosaak-kaan inee aandaa mestee burjoompaa ___ Bagi mendapatkan gantirugi kerosakan ini, anda mesti berjumpa ___.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page