Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button seeyaapaa naamaa aandaa? Siapa nama anda?
Play Button What is your family name? Play Button seeyaapaa naamaa keloowaargaa aandaa? Siapa nama keluarga anda?
Play Button What is your nationality? Play Button aapaa kuraakyaataan aandaa? Apa kerakyatan anda?
Play Button What country were you born in? Play Button dee negaaraa maanaa aandaa dee laaheyrkaan? Di negara mana anda di lahirkan?
Play Button How old are you? Play Button buraapaa oomor aandaa? Berapa umur anda?
Play Button Do you have an identity card? Play Button aandaa aadaa kaad pengenaalaan deeree? Anda ada kad pengenalan diri?
Play Button Show me your identification. Play Button toonjoo-kaan saayaa pengenaalaan deeree aandaa Tunjukkan saya pengenalan diri anda.
Play Button How many people live in this area? Play Button buraapaa oraang teeng-gaal dee kaawaasaan inee? Berapa orang tinggal di kawasan ini?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button seeyaapaa ketoowaa pendoodook dee seenee? Siapa ketua penduduk di sini?
Play Button What is his name? Play Button seeyaapaa naamaanyaa? Siapa namanya?
Play Button Please write down his name. Play Button tolong tooliskaan naamaanyaa Tolong tuliskan namanya.
Play Button Show us the leader. Play Button toonjoo-kaan kaamee ketoowaa aandaa Tunjukkan kami ketua anda.
Play Button How many men and women live in this community? Play Button buraapaa oraang lelaakee daan purempoowaan yaang teeng-gaal dee komooneetee inee? Berapa orang lelaki dan perempuan yang tinggal di komuniti ini?
Play Button How many children live here? Play Button buraapaa oraang kaanaak-kaanaak teeng-gaal dee seenee? Berapa orang kanak-kanak tinggal di sini?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button aadaa sekolaah oontook kaanaak-kaanaak dee seenee? Ada sekolah untuk kanak-kanak di sini?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button aadaa kaah chookoop aayir meenoomaan oontook pendoodook dee seenee? Adakah cukup air minuman untuk penduduk di sini?
Play Button Is there a water well? Play Button aadaa telaagaa aayir dee seenee? Ada telaga air di sini?
Play Button Is there a public fountain? Play Button aadaa aayir paanchootaan aawaam dee seenee? Ada air pancutan awam di sini?
Play Button Are there any medics here? Play Button aadaa paakaar puroobaataan dee seenee? Ada pakar perubatan di sini?
Play Button Are there any engineers? Play Button aadaa joorooturaa dee seenee? Ada jurutera di sini?
Play Button Are there any teachers? Play Button aadaa gooroo dee seenee? Ada guru di sini?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button aadaa baangoonaan kosong dee seenee? Ada bangunan kosong di sini?
Play Button Is there a local police force? Play Button aadaa paasookaan polees tempaataan dee seenee? Ada pasukan polis tempatan di sini?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button seeyaapaa yaang burtaang-gong jaawaab tentaang keselaamaataan aawaam dee seenee? Siapa yang bertanggungjawab tentang keselamatan awam di sini?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button seeyaapaa yaang burtaang-gong jaawaab tentaang purleendoongaan kebaakaaraan? Siapa yang bertanggungjawab tentang perlindungan kebakaran?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button aandaa aadaa aalaat pemaadaam kebaakaaraan? Anda ada alat pemadam kebakaran?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button aandaa aadaa kureytaa bombaa? Anda ada kereta bomba?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button seeyaapaa yaang aandaa paang-geyl kaalaaw aadaa kemaalaangaan? Siapa yang anda panggil kalau ada kemalangan?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button aadaa kenduraa aan kechemaasaan yaang burfoongsee dee seenee? Ada kenderaan kecemasan yang berfungsi di sini?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button buraapaa baanyaak teleefon aadaa dee kaawaasaan eenee? Berapa banyak telefon ada di kawasan ini?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button buraapaa baanyaak roomaah yaang aadaa teleefon dee seenee? Berapa banyak rumah yang ada telefon di sini?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button aadaa baalaay polees yaang burfoongsee dee seenee? Ada balai polis yang berfungsi di sini?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button buraapaa raamaay kaakeetaangaan yaang maaseyh bekurjaa? Berapa ramai kakitangan yang masih bekerja?
Play Button What's the means of communication? Play Button aapaa chaaraa purhooboongaan dee seenee? Apa cara perhubungan di sini?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button boleyhkaah baalaay polees eenee burfoongsee sepurtee beeyaasaa taanpaa baantoowaan daaree aamaareekaa? Bolehkah balai polis ini berfungsi seperti biasa tanpa bantuan dari Amerika?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button boleyh-kaah paasookkaan amaareekaa burgaantoong kepaadaa polees tempaataan oontook menjaalaankaan toogaas mureykaa beelaa dee purlookaan? Bolehkah pasukan Amerika bergantung kepada polis tempatan untuk menjalankan tugas mereka bila diperlukan?
Play Button How many vehicles are available? Play Button buraapaa baanyaak kenduraa aan yaang seedeeyaa aadaa? Berapa banyak kenderaan yang sedia ada?
Play Button What is the telephone number? Play Button buraapaa nombor teleefon nyaa? Berapa nombor telefonnya?
Play Button Do you use radio communications? Play Button aandaa goonaa komooneekaasee reydeeyo? Anda guna komunikasi radio?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page