Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button aadaa kemoodaahaam puroobaataan yaang burdekaataan? Ada kemudahan perubatan yang berdekatan?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button aadaa doktor dee kaawaasaan inee? Ada doktor di kawasan ini?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button buraapaa baanyaak kaateyl yaang sedeeyaa aadaa dee faaseeleetee puroobaataan inee? Berapa banyak katil yang sedia ada di fasiliti perubatan ini?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button buraapaa oraang yaang bekurjaa dee roomaah saakeyt inee? Berapa orang yang bekerja di rumah sakit ini?
Play Button How many nurses? Play Button buraapaa oraang joorooraawaat? Berapa orang jururawat?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button purnaah kaah aadaa penyaakeyt burjaangkeyt burlaakoo dee kaawaasaan inee sejaak aaKheyr-aaKheyr inee? Pernahkah ada penyakit berjangkit berlaku di kawasan ini sejak akhir-akhir ini?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button aadaa faarmaasee dee seenee? Ada farmasi di sini?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button aadaa baangoonaan yaang boleyh kaamee goonaa oontook kemoodaahaan puroobaataan? Ada bangunan yang boleh kami guna untuk kemudahan perubatan?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button kaamee eengeen burchaakaap dengaan pendoodook tentaang eemooneesaasee Kami ingin bercakap dengan penduduk tentang immunisasi.
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button kaamee eengeen burchaakaap dengaan pendoodook tentaang keburseyhaan Kami ingin bercakap dengan penduduk tentang kebersihan.
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button aadaa kemoodaahaan puroobaataan kechemaasaan dee seenee? Ada kemudahan perubatan kecemasan di sini?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button keetaa haaroos menooboohkaan soowaasaanaa kurjaa yaang selaamaat Kita harus menubuhkan suasana kerja yang selamat.
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button keetaa purloo meng-gaajeekaan doktor puroobaataan dee faaseeleetee inee Kita perlu menggajikan doktor perubatan di fasiliti ini.
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button keetaa purloo meng-gaajeekaan joorooraawaat dee faaseeleetee inee Kita perlu menggajikan jururawat di fasiliti ini.
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button keetaa purloo meng-gaajeekaan kaakeetaangaan pejaabaat dee faaseeleetee inee Kita perlu menggajikan kakitangan pejabat di fasiliti ini.
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button keetaa purloo meng-gaajeekaan penjaagaa dee faaseeleetee inee Kita perlu menggajikan penjaga di fasiliti ini.
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button boleyh kaah faaseeleetee daan kaakeetaangaan setempaat muraawaat kecheduraa aan semaasaa taanpaa baantoowaan aamaareeka? Bolehkah fasiliti dan kakitangan setempat merawat kecederaan semasa tanpa bantuan Amerika?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button boleyh kaah aayir meenoomaan inee dee meenoom? Bolehkah air minuman ini diminum?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button seeyaapaa kaah yaang menentookaan aayir inee boleyh dee meenoom? Siapakah yang menentukan air ini boleh diminum?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page