Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button jaangaan burhentee jeekaa konvoy dee suraang! Jangan berhenti jika konvoi diserang!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button paandoo teegaa keelomeetur meeneemum sebeloom burhentee Pandu tiga km minimum sebelum berhenti.
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button jaaraak eekootaan eeyaalaah suraatoos meetur dee lebooh-raaya turbooka Jarak ikutan ialah seratus meter di lebuhraya terbuka.
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button jaaraak eekootaan eeyaalaah leemaa poolooh meetur dee daalaam baandaar Jarak ikutan ialah lima puluh meter di dalam bandar.
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button beelaa burhentee dee jaalaan sedeeyaakaan jaaraak sechookoopnyaa aantaaraa kenduraa aan yaang hendaak peentaas laaloo, jeekaa purloo Bila berhenti di jalan,sediakan jarak secukupnya antara kenderaan yang hendak pintas-lalu, jika perlu.
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button jeekaa aandaa heelaang paandaangaan konvoy aandaa jaalaan purlaahaan daan toong-goo seheeng-gaa traak tentura laayin melepaasee aandaa daan eekoot mereykaa Jika anda hilang pandangan konvoi anda, jalan perlahan dan tunggu sehingga trak tentera lain melepasi anda dan ikut mereka.
Play Button No weapons. Play Button senjaataa teedaak dee benaarkaan Senjata tidak dibenarkan.
Play Button No cell phone use. Play Button peng-goonaa aan teleefon beembeet teedaak dee benaarkaan Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan.
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button jaangaan chaampaak maakaanaan daan meenoomaan kepaadaa pendoodook seteempaa Jangan campak makanan dan minuman kepada penduduk setempat.
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button teedaak deebenaarkaan memboowaat kotor daan memboowaang saampaah dee keym tenturaa aataaw kaawaasaan peseeng-gaahaan Tidak dibenarkan membuat kotor dan membuang sampah di kem tentera atau kawasan pesinggahan.
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button laaloo dee sebelaah sebaaraang traak yaang rosaak daalaam konvoy eetoo Lalu di sebelah sebarang trak yang rosak dalam konvoi itu.
Play Button No flashing beacons. Play Button teedaak dee benaarkaan menyeenaar laampoo eeshaaraat Tidak dibenarkan menyinar lampu isyarat.
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button eesee meenyaak seteeyaap kaalee kenduraa aan burhentee Isi minyak setiap kali kenderaan berhenti.
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button maakaanaan aakaan dee sedeeyaakaan dee beburaapaa kem tentura sekeeraanyaa bekaalaan tursedeeyaa aadaa Makanan akan disediakan di beberapa kem tentera sekiranya bekalan tersedia ada.
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button baawaa maakaanaan daan meenoomaan yaang sechookoopnyaa bursaamaa aandaa Bawa makanan dan minuman yang secukupnya bersama anda.
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button jeekaa aandaa purloo burhentee oontook sebaab sebaab turtentoo daan konvoy maaseyh maahoo turooskaan purjaalaanaan, toongoo baantoowaan daaree tentura Jika anda perlu berhenti untuk sebab-sebab tertentu dan konvoi masih mahu teruskan perjalanan, tunggu bantuan dari tentera.
Play Button They will escort you back into position. Play Button mureykaa aakaan mengeereengee aandaa baaleyk ke tempaat kedoodookaan aandaa Mereka akan mengiringi anda balik ke tempat kedudukan anda.
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button jaangaan burgaadoh daan burteng-kaar dengaan pemaandoo laayin daalaam haal kedoodookaan aandaa dee konvoy Jangan bergaduh dan bertengkar dengan pemandu lain dalam hal kedudukan anda di konvoi.
Play Button Drive in a single file. Play Button paandoo daalaam saatoo baareysaan Pandu dalam satu barisan.
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button bursedeeyaa oontook burhentee daan buree baantoowaan kepaadaa traak yaang rosaak (notaa: inee aadaalaah aaraahaan oontook peemaandoo-pemaandoo "bobtail") "Bersedia untuk berhenti dan beri bantuan kepada trak yang rosak. (Nota: Ini adalah arahan untuk pemandu-pemandu ""bobtail"")"
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button aadookaan sebaaraang maasaalaah pemaandoo laayin ke komaandurr konvoy Adukan sebarang masalah pemandu lain ke komander kovoi.
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button teedaak dee benaarkaan pengaambeylan daadaah daa aalkohol semaasaa memaandoo Tidak dibenarkan pengambilan dadah dan alkohol semasa memandu.
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button haaroos taahoo baagaaymaanaa ooontook menookaar taayaar daan paasteekaan aadaa puraalaataan yaang betool Harus tahu bagaimana untuk menukar tayar dan pastikan ada peralatan yang betul.
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button semoowaa moowaataan taalee pencheng-kaam raantaayaan daan taayaar aadaa laah taang-goong jaawaab pemaandoo Semua muatan, tali pencengkam, rantaian dan tayar adalah tanggungjawab pemandu.
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button pureyksaa seteeyaap kaalee konvoy burhentee Periksa setiap kali konvoi berhenti.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page